CE - บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
Slide 1 Slide 1 Slide 2 Slide 3

สอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม

เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2526 ให้บริการสอบเทียบ / ปรับเทียบเครื่องตรวจเครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรามากกว่า 2,600 บริษัท

สาขาที่เปิดให้บริการ
1. สาขาไฟฟ้า
- Secondary
    - Temp Indicator
    - ไฟฟ้า
- Lux Meter
2. สาขามิติ
- Gauge Block
3. สาขามวล เครื่องชั่งน้ำหนัก
- Durometer
4. สาขาความดัน
- Hydraulic Dead Weight Tester
5. สาขาแรงบิด
- Torque Cell, Torque Transducer
6. สาขาอุณหภูมิ
- Fixed Point Cell
7. สาขาความชื้นสัมพัทธ์

Secondary Standard
- เครื่องมือมาตรฐานวัดความยาวสากล
- มาตรฐานสำหรับตัวมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า
- ตัวมาตรฐานอุณหภูมิสมดุลย์
- ตัวทดสอบมาตรฐานความ ดัน
- ตัวมาตรฐานแรงบิด
- ระบบสอบเทียบเครื่องแปลงแรงบิด

เครื่องมือห้องปฏิบัติการและทดสอบ

สาขาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
  • pH meter
  • Conductivity meter
  • Spectrophotometer
  • Glass ware
  • Centrifugal
  • Refractometer
  • Turbidity meter
  • DO meter
  • AAS

บริการนอกสถานที่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือ จึงได้จัดให้มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ให้บริการถึงบริษัทของท่าน

อุปกรณ์ที่เปิดให้บริการนอกสถานที่
1. ด้านอุณหภูมิ
- Oven
- Incubator
- Freezer
- Refrigerator
2. ด้านมิติ
- Profile Projecter
- Surface Plate
- Small Tools
3. ด้านแรง
- Compression & Tension Testing Machine
4. ด้านความชื้นสัมพัทธ์
- Humidity Chamber
5. เครื่องชั่งน้ำหนัก
6. เครื่องวัดความดัน
7. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- pH meter
- Spectrophotometer
- Centrifuge
8. เครื่องมือแพทย์

Download
รายละเอียดสอบเทียบนอกสถานที่

บริการเสริม

เพื่อตอบแทนพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจบริการของเรา ด้วยดีเสมอมา เราจึงได้จัดบริการเสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับท่านมากที่สุด

บริการเสริม ได้แก่
1. การรับส่งเครื่องมือ
ฟรีเกือบทุกเส้นทาง
2. Download เส้นทางรับส่ง
3. ขอเป็นลูกค้าสินเชื่อ.

e-book  พัฒนาการจัดการเครื่องมือ เพื่อส่งสอบเทียบ
e-book พัฒนาการจัดการเครื่องมือ

สามารถสอบถามทุกบริการได้ที่โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 82

Friend of TPA