สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม : TPA Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดให้บริการ

  1. สาขาไฟฟ้า
  2. สาขามิติ
  3. สาขามวล เครื่องชั่ง
  4. สาขาแรงบิด
  5. สาขาความดัน
  6. สาขาอุณหภูมิ

ขอบข่ายการสอบเทียบ