สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ : TPA Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

สาขาที่เปิดให้บริการ

  1. pH meter
  2. Conductivity meter
  3. Spectrophotometer
  4. Glass ware
  5. Centrifugal
  6. Refractometer
  7. Turbidity meter
  8. DO meter
  9. AAS

ขอบข่ายการสอบเทียบ