สอบเทียบนอกสถานที่ : TPA Calibration

บริการสอบเทียบนอกสถานที่

สาขาที่เปิดให้บริการ

  1. สาขาอุณหภูมิ
  2. สาขาความชื้นสัมพัทธ์
  3. สาขาเครื่องชั่งน้ำหนัก
  4. สาขาความดัน
  5. สาขาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ขอบข่ายการสอบเทียบ