สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
          ด้วยทางสายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส.ส.ท. จะดำเนินการสำรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการต่อการให้การบริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือห้องปฏิบัติการของสมาคมฯ จึงใคร่ของความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อทางสมาคมฯ จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากท่าน ไปวางแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการต่างๆให้ดีประทับใจยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของท่านต่อไป

  1. ข้อมูลทั่วไป: ชื่อ-นามสกุล * ตำแหน่งงาน *  
    1.1.
บริษัท *
ที่อยู่ แขวง เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
 
    1.2. ประเภทธุรกิจ *  
    1.3. บริษัทของท่าน เป็นสมาชิก ส.ส.ท. หรือไม่*  
             
 
    1.4. ท่านใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดของ ส.ส.ท. ในรูปแบบใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*  
      1.ใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบนอกสถานที่    2.ส่งงานเข้าทดสอบ/สอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการ ส.ส.ท. ด้วยตนเอง
3.ใช้บริการรับ-ส่งเครื่องมือโดยรถบริการของ ส.ส.ท. 4. ใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบศูนย์สอบเทียบสาขาภูมิภาค ส.ส.ท.
 
    1.5. ระบุสาขาที่ใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบกับ ส.ส.ท. (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*  
      1.สาขาไฟฟ้า       2.สาขาความดัน    3.สาขามิติ  
4.สาขามวลและเครื่องชั่ง    5.สาขาแรงบิด 6.สาขาอุณหภูมิ  
7.สาขาความชื้นสัมพัทธ์                 8.สาขาปริมาตร                   9.สาขาเคมี    10.สาขาเครื่องมือแพทย์   
11.สอบเทียบนอกสถานที่สาขา    12.อื่นๆ   
 
  2. ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ ของ ส.ส.ท. จากสื่อ/ช่องทางใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 สื่อ/ช่องทาง)*
    1.เอกสารเผยแพร่ของ ส.ส.ท. 2.เว็บไซต์ของ ส.ส.ท. (www.tpa.or.th)    3.วารสาร/นิตยสาร  
    4.สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ 5.วิทยุ 6.ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท.  
    7.การออกบูทในงานต่างๆ อื่นๆ ระบุ  
3.ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ ของ ส.ส.ท. ในแต่ละประเด็นอย่างไร โปรดเลือกให้คะแนน
ประเด็นประเมิน คะแนนความพึงพอใจ
(5 มากที่สุด --> 1 ไม่พอใจ)
คะแนนให้ความสำคัญ
(5 มากที่สุด --> 1 น้อยที่สุด)
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ด้านการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ                    
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                    
การให้บริการรับ-ส่งเครื่องมือ                    
ความพึงพอใจโดยรวม
  4. เครื่องมือวัดทางด้านการแพทย์ที่ท่านมีความต้องการทดสอบ/สอบเทียบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
    4.1 ประเภทเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (Simulator & Analyzer)
    1.Defibrillator Analyzer 2.Electrical safety Analyzer 3.ECG Patient Simulator
    4.Fetal Simulator 5.Vital Signs Simulator 6.Infusion Devices Analyzer
    7.SpO2 Analyzer 8.NIBP Simulator 9.Parameter Tester
    10.Ultrasound Power Meter 11.Spring Blood Collection Scale 12.อื่นๆ
    4.2 ประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Devices)
    1.Defibrillator/Pacer 2.External Pacemaker 3.ECG Recorder
    4.Infusion Pump & Syringe Pump 5.Infant Radiant Warmers 6.Sphygmomanometer
    7.Blood Pressure Monitor 8.Ear Thermometer 9.Plasma Thawing out & Warming
    10.Blood Collection & Mixer 11.Medical Suction Pump 12.อื่นๆ
  5. ในอนาคตท่านจะกลับมาใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ ส.ส.ท. อีก*  
    1.ไม่เห็นด้วย    2.ไม่เห็นด้วยมาก    3.เฉยๆ    4.เห็นด้วยมาก    5.เห็นด้วยมากที่สุด     
  ุ6. ท่านจะแนะนำให้เพื่อน/คนใกล้ชิด มาใช้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรมมที่ ส.ส.ท.*  
    1.ไม่เห็นด้วย    2.ไม่เห็นด้วยมาก    3.เฉยๆ    4.เห็นด้วยมาก    5.เห็นด้วยมากที่สุด   

 
  7. ส.ส.ท. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือระดับ Secondary Standard ท่านสนใจใช้บริการงานในสาขาใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*  
    1.Multi Product Calibrator 5500A 2.Resistance Thermometer Indicator    3.Dead Weight Tester  
     4.Torque Calibrator/Standard Torque Transducer                   5.Caliper Checker/Hight Master  
     6.Long Gauge Block           7.Pin & plug Gauge/Treaded rings & plugs Gauge  8.  
  8. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของ ส.ส.ท. ที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหรือเพื่มเติม  
     
  9. โปรดระบุ E-mail address ของท่าน หากต้องการรับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดจาก ส.ส.ท.  
   

   

 
   

@@@@@ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ @@@@@