Japanese Page

ครูใหญ่ (สำนักงานสุขุมวิท) จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ที่ สุขุมวิท

รายละเอียดงาน

• บริหารจัดการดูแลโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
• รับผิดชอบหลักสูตรการเรียน การสอน และตำราของโรงเรียนทุกภาษา
• งานวิชาการ กิจกรรมพิเศษ สรรหาประเมิน และพัฒนาการสอนของอาจารย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ปริญญาโทขึ้นไป อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ
��หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
• มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษา อย่างน้อย 8 ปี
• ผ่านการอบรมด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
• มีผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือ การสอนภาษา หรือการแต่งตำรา หรือเอกสารทาง วิชาการที่เป็นประโยชน์ในการสอน
• จัดทำสื่อ การเรียนการสอนได้
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• ปฏิบัติงานที่สำนักงาน สุขุมวิท 29

กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2717-3000 (ต่อ 255)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับหน้าแรก ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.