แบบฟอร์มสมัครงาน

สถานประกอบการ*:
เงินเดือนที่ต้องการ:
ตำแหน่ง: *
1.
2.
บัตรประชาชนเลขที่:
วันที่สามารถเริ่มงานได้ *:

ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ):
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)*:
เพศ: ชาย หญิง
เชื้อชาติ*:
วันเกิด(12 พ.ย 2520)*:
สถานภาพ:

สถานะทางทหาร: ผ่าน ไม่ผ่าน
สัญชาติ:
ศาสนา:
ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย*:

ที่อยู่ถาวรในประเทศไทย*:

โทรศัทพ์ (บ้าน):
โทรศัพท์มือถือ:
อีเมล์:
อาชีพบิดา:
อาชีพมารดา:
ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *:
ความสัมพันธ์:
เบอร์โทรศัพท์ *:
ที่อยู่:
การศึกษา (เรียงลำดับตามระดับการศึกษาสูงสุด)
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ที่ตั้ง (ประเทศ)
  วิชาเอก ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 
  วิชาเอก ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 
  วิชาเอก ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 
  วิชาเอก ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 
ประสบการณ์ทำงาน (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ)
ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทธุรกิจ
  จาก (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
 
  ช่วงเวลาที่ทำงาน เงินเดือน
 
    เหตุผลที่ออกจากงาน
   
ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทธุรกิจ
  จาก (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
 
  ช่วงเวลาที่ทำงาน เงินเดือน
 
    เหตุผลที่ออกจากงาน
   
ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทธุรกิจ
  จาก (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
 
  ช่วงเวลาที่ทำงาน เงินเดือน
 
    เหตุผลที่ออกจากงาน
   
ลักษณะงานโดยย่อ ระบุเฉพาะ ตำแหน่งงานปัจจุบัน หรือตำแหน่งงานสุดท้ายก่อนออก
ความสามารถอื่นๆ
ภาษา การพูด การเขียน การเข้าใจ
1) ภาษาอังกฤษ
2)
ทักษะการพิมพ์
ภาษาไทย: wpm.(คำต่อนาที)
ภาษาอังกฤษ: wpm.
คอมพิวเตอร์

ท่านสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
ได้ ไม่ได้
ถ้าได้ โปรดกำหนดประเภท:
ถาวร ชั่วคราว
สามารถทำงานเป็นกะได้?
สามารถ ไม่สามารถ
ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบไฟล์ประกอบ
รูปภาพ 130 x 140