(ระบุ)
ประเภทสมัครสมาชิก :

ข้อมูลส่วนตัวระดับการศึกษา
ประเภทกิจการที่ดำเนินการ

ข้อมูลออกใบเสร็จ
(ป้องกันการสูญหายในการจัดส่งใบเสร็จ)
ประเภทวารสาร อัตราค่าสมาชิก โปรโมชั่น
Creative & Idea Kaizen Promotion
ชุด
บาท

วิธีการชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักฐานการสมัครสมาชิกของท่านจะสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ท่านต้องส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครกลับมายัง
หมายเลขโทรสาร 0 2662 1096 หรือ E-mail : maz_member@tpa.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์นิตยสาร โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740