หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 215 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559  
 
 
:: บทบรรณาธิการ

Editor’s Talk
     
      เมื่อเร็ว ๆ นี้ภาครัฐได้มีการลงมติกำหนดกรอบการดำเนินงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดทำโครงสร้างฐานรากให้มีความพร้อม ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ระยะที่ 2 ทำให้ทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะเวลา 5 ปี ระยะที่ 3 ทำให้ประเทศเข้าสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ระยะเวลา 10 ปี และ ระยะที่ 4 ทำให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการขับเคลื่อนโดยดิจิทัล ระยะเวลา 20 ปี กรอบดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาครัฐเร่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มกำลัง ซึ่งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคธุรกิจต่างให้ความร่วมมมือและเล็งเห้นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พร้อมรองรับและสนับสนับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในการต่อยอดธุรกิจสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคด้วยดิจิทัล ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ในฉบับนี้
      บทความภายในเล่ม ยังคงอัดแน่นด้วยบทความน่าอ่านเช่นเคย ยกตัวอย่างเช่น Quality System ขอ
เสนอบทความเรื่อง วิธีการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างง่าย บทความเรื่อง
หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB Quality Management เสนอบทความเรื่อง เศรษฐกิจจีน vs เศรษฐกิจสหรัฐ บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ บทความเรื่อง การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบควรทำอย่างไร และบทความอีกหลายเรื่องรอทุกท่านอยู่ภายในเล่ม
      พร้อมกันนี้เรายังได้ปรับรูปแบบการนำเสนอนิตยสารเป็นแบบ 2 in 1 โดยรวมกับ นิตยสาร Techno & InnoMag ในวาระครบรอบ 23 ปีของ นิตยสาร For Quality Management ฉบับที่ 215 เป็นต้นไป ซึ่งผู้อ่านจะได้เต็มอิ่มกับบทความในสองคอนเซ็ปต์ที่เรามอบให้

พบกันใหม่ฉบับหน้า:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Quality Trend
     อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย : กองบรรณาธิการ
10  
     วิธีการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างง่าย
โดย : นายคุณภาพ
14  
Quality for Food
     หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB ตอนที่ 9
โดย : สุวิมล สุระเรืองชัย
18  
Quality of Life
     โรคซึมเศร้า
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
20  
     เคล็บลับสุขภาพดี: นอนหลับดี ชีวีไร้เครียด
โดย : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22  
Quality Finance
     เศรษฐกิจจีน vs เศรษฐกิจสหรัฐ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
25  
Quality Strategy
     Business Strategy: Case from Japan: Sony จะกลับสู่ยุครุ่งเรืองได้อีกหรือไม่ ตอนที่ 2
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
27  
     การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ ตอนที่ 1
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
29  
Quality Marketing&Branding
     AEC เชิงรุก ต้อง Outside-in มากกว่า Inside-out
โดย : ดร.ธเนศ ศิริกิจ
32  
     การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ: ประเด็นสำคัญในการออกแบบช่องทาง (channel design imperatives) การจัดการช่องทางอย่างเป็นทางการ (formalized channel arrangements) การจัดการสายโซ่อุปทาน (supply chain management)
โดย : ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
34  
Quality People
     การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบควรทำอย่างไร
โดย : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
37  


บทคัดย่อ
1. อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
  จากนโยบายภาครัฐที่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ทุกภาคส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการเริ่มตื่นตัวและวางกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งไปสู่ทิศทางการในการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดผลิตภาพและผลิตผลที่เอื้อต่อการก้าวสู่ Industry 4.0 และการแข่งขันในระดับโลก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย ท่านอธิบดีสมชาย หาญหิรัญ ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหลักที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตามแนวนโยบายการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งหลายโครงการที่ดำเนินงานอยู่นั้น เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่ท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง แต่กระบวนการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรนั้น ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้.....
 
2. วิธีการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างง่าย
  แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด 6.1 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตามแนวทางข้อกำหนด Annex A ตาม ISO 9001:2015 กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงนั้น ไม่ต้องใช้วิธีการที่เป็นทางการ เช่น ตามแนวทาง ISO 31000:2009 Risk management แต่จะดำเนินการเพื่อการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส ตามแนวทางข้อกำหนด 6.1.1 มาตรฐาน ISO9001:2015.....
 
3. เศรษฐกิจจีน vs เศรษฐกิจสหรัฐ
  การปรับเปลี่ยนนโยบายค่าเงินหยวนของจีนในกลางเดือนสิงหาคม 2015 เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า จีนจะไม่เป็นเพียงศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลก (center of the global supply chain) หรือเป็น “โรงงานโลก” (The Global Workshop) แบบที่จีนเคยได้แสดงบทบาทมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น หากแต่จีนจะแสดงบทบาทสำคัญในด้านภาคการเงิน (financial sector) ในระดับโลกด้วย.....
 
4. การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ ตอนที่ 1
  ผู้บริหารหลายท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ทำให้สมรภูมิการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้แต่ระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งถ้าองค์การไม่ปรับตัวก็ย่อมที่จะสูญเสียตำแหน่งทางการแข่งขันไปได้อย่างแน่นอน หรืออาจจะต้องเลิกกิจการเหมือนหลาย ๆ บริษัทในอดีต แต่ผู้บริหารหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ทำให้รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากนั้นเป็นอย่างไร
 
5. AEC เชิงรุก ต้อง Outside-in มากกว่า Inside-out
  จะปรับตัวอย่างไร ? จะทำการตลาดอย่างไร ? เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมาก ซึ่งการที่ตลาดเพื่อนบ้านเปิดเป็นประชาคมเกิดขึ้น นักธุรกิจต้องปรับตัวเอง คือ ไม่มองตนเองเป็นตัวตั้ง (Inside-out ) เช่น ธุรกิจต้องการจะทำอะไร ก็ทำตามสิ่งที่อยากได้ อยากทำ เน้นสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นหลัก นั่นคือการตอบสนองความต้องการตนเองมากกว่าตอบสนองความต้องการลูกค้า.....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 214 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2559
  

ฉบับที่ 213 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
  

ฉบับที่ 212 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
  

ฉบับที่ 211 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2558
  
 

ฉบับที่ 210 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
  

ฉบับที่ 209 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
  

ฉบับที่ 208 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน2558
  

ฉบับที่ 207 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th