หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 
 

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ราคา : 220 บาท
ผู้เขียน : Hiroyuki Kojima
แปลโดย : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาด : Pocketbook
หมวด : คณิตศาสตร์
จำนวนหน้า : 256 หน้า

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่ กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่ อยากอ่านตำรา
ที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และ ภาษาณิตศาสตร์ยาก ๆ อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดย อธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตร ด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้
คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้นเพื่อ ให้
เข้าใจง่ายที่สุด

เนื้อหาประกอบด้วย ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ย ความ แปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงปกติ การประมาณเชิงสถิติ การ ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจง t ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น การคาด การณ์
จำนวนลูกค้า

สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท
แวะชมสารบัญตัวอย่างเนื้อหา
 
หมวดหนังสือ