หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 254 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk หลายต่อหลายฝ่ายและแทบจะทุกภาคส่วนรับรู้ถึง นโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ด้วย Digital 4.0 และ Industry 4.0 ควบคู่กันไป แต่สิ่งที่ต้องพึ่งระวังเพราะเริ่มมีความ เคลื่อนไหวและสัญญาณต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับการ พัฒนาธุรกิจ StartUp ของประเทศว่าจะรุ่งหรือจะร่วง เราคงต้องจับตามองกันต่อไป นิตยสาร Techno & InnoMag ฉบับที่ 254 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2560 จึงได้คัดสรรสกู๊ปพิเศษเกี่ยว กับโครงการที่น่าสนใจของภาครัฐอีกหนึ่งโครงการที่น่า สนใจ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วย งานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน นอกจากนี้เรายัง มีสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรระดับโลกด้านการพัฒนา และนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากร องค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (Enterprise Asset Management หรือ EAM) และ การบริหารจัดการงานบริการขององค์กร มาร่วมวิเคราะห์ถึงแนวดน้มการพัฒนาองค์เพื่อตอบรับ ยุคไอโอที นอกจากนี้เรายังมีบทความรอทุกท่านอยู่ ได้แก่ บทความเรื่อง การจัดการความรู้องค์กร 4.0 บทความ เรื่อง ความเสี่ยงที่ชาวโลกต้องเผชิญในปี 2017 และ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ บทความเรื่อง App สร้าง “ระบบ พยากรณ์น้ำท่วม” (Bangkok Flood Prediction System) แก้ปัญหาน้ำท่วม และบทความอื่น ๆ รอทุก ท่านอยู่ พบกันใหม่ฉบับหน้า ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ดำเนินกิจกรรมผลิตนิตยสาร Techno&InnoMag เป็นระยะเวลา 44 ปี นิตยสาร For Quality Management เป็นระยะเวลา 24 ปี ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางทีมงานได้มีการปรับปรุง เนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เท่าทันสถานการณ์ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีรอบ ด้าน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการด้านทรัพยากร บุคลากรอย่างครอบคลุม รวมไปจนถึงการพัฒนารูป แบบจากนิตยสารรูปเล่มให้เป็น e-Magazine มาเป็น ระยะเวลาหนึ่ง จากการพัฒนาดังกล่าวทางนิตยสารได้ เล็งเห็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านช่อง ทางการสื่อสารอื่น จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงรูปแบบ จาก e-Magazine เป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube: TPAOfficial เพื่อให้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้กองบรรณาธิการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา รูปแบบเผยแพร่ใหม่ดังกล่าวเพื่อสนองตอบต่อ สภาวการณ์และลูกค้าใหม่ในอนาคต ดังนั้น ทางกองบร รณิการจึงขอยกเลิกการผลิตนิตยสารในรูปแบบ e- Magazine ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ใคร่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนิตยสารตลอดมา และ หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการฯ ต่อไป


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Worldwide
     การจัดการความรู้: กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอนที่ 3
โดย : ดร.โชคดี เลียวพานิช
4  
     การจัดการความรู้องค์กร 4.0 ตอนที่ 2
โดย : โกศล ดีศีลธรรม
7  
Focus
     ความเสี่ยงที่ชาวโลกต้องเผชิญในปี 2017 และเทคโนโลยีอุบัติใหม่
โดย : สุชาต อุดมโสภกิจ
11  
Inspiration
     App สร้าง“ระบบพยากรณ์น้ำท่วม” (Bangkok Flood Prediction System) แก้ปัญหาน้ำท่วม
โดย : กองบรรณาธิการ
15  
Report
     เทคโนโลยี LTE ของประเทศไทยในอนาคต
โดย : กองบรรณาธิการ
17  
     แอพพลิเคชั่นสำหรับโลกมัลติ-คลาวด์
โดย : กองบรรณาธิการ
29  
Energy & Environmental
     วัสดุนาโนเปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารมูลค่าสูง และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
โดย : กองบรรณาธิการ
20  
Production
     การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงานของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชนิดออโตเทอร์มัล ตอนที่ 2
โดย : กุลนันทน์ วีรณรงค์กร และ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
22  
Site Visit
     บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
26  
Special Scoop
     โครงการ Digital Startup หนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
32  
     การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กับไอโอที
โดย : มิสเตอร์แอนโทนี่ บอร์น ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมส่วนกลาง บริษัท ไอเอฟเอส (IFS)
35  


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 252 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 251 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 250 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 249 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  
 

ฉบับที่ 248 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 247 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

ฉบับที่ 246 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
  

ฉบับที่ 245 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th