หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 แผนกตำราสนับสนุนเทคนิค ฯ
     
 
  ขั้นตอนก่อนเป็นรูปเล่ม
 
 

 
 
  1. รับต้นฉบับจากผู้เขียนเพื่อพิจารณาเนื้อหาด้านความถูกต้องความทันสมัย โดยกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ และความต้องการของตลาดรวมถึงนโยบายของสำนักพิมพ์ โดยใช้เวลา 1 เดือน
  2. กรณีรับจัดพิมพ์ ในบางกรณี สำนักพิมพ์จะเสนอแนะผู้เขียนให้ปรับปรุงต้นฉบับให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำของกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
  3. บรรณาธิการประจำเล่มทำการขัดเกลาสำนวนภาษาพิสูจน์อักษรตัวสะกดการันต์ การเว้นวรรคตอน และกำหนดขนาดรูปเล่มและขนาดตัวอักษร
  4. เจ้าหน้าที่งานออกแบบฯ ทำการออกแบบและจัดวางเนื้อหา
  5. บรรณาธิการเล่มตรวจสอบการจัดวางให้ถูกต้องและสวยงามเหมาะสม และส่งผู้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยละเอียด
  6. เจ้าหน้าที่งานออกแบบฯ ทำการออกแบบปกหนังสือโดยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากบรรณาธิการเล่มและคำแนะนำ
    ของผู้เขียน เพื่อให้บรรณาธิการเล่มและผู้เขียนพิจารณาเลือกแบบปกที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และเหมาะสมกับแนวเนื้อหาของหนังสือ
  7. บรรณาธิการเล่มดูแลการพิมพ์หนังสือเป็นรูปเล่มสมบูรณ์โดยประสานงานกับโรงพิมพ์ที่ทางสำนักพิมพ์ว่าจ้าง
 

การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น