หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้มีการเขียน แปล และเรียบเรียงหนังสือวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้มีหนังสือประกอบการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนให้แพร่หลาย
  3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปสู่ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศดังความมุ่งมั่นที่ว่า "ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ"
อ่านวารสารวิชาการได้ที่นี่
อ่านวารสารย้อนหลังได้ที่นี่
แนะนำหนังสือออกใหม่
เข้าร้านหนังสือ