แบบสำรวจความต้องการเรียน Group Course & Private Course
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ แฟกซ์
ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์
2. สนใจเรียนภาษา ญี่ปุ่นไทย อังกฤษ จีน
3. ต้องการเรียนด้วย
3.1 ภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรโรมาจิ ตัวอักษรญี่ปุ่น (ฮิรางานะ, คาตาคานะ, คันจิ)
3.2 ภาษาไทย ตัวอักษร Phonetic ตัวอักษรไทย
3.3 ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
3.4 ภาษาจีน ตัวอักษรโรมัน (Pinyin) ตัวอักษรจีน
4. คอร์ส/ระดับที่จะเรียน
ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง
5. วันเรียน    อาทิตย์    จันทร์     อังคาร    พุธ    พฤหัสบดี    ศุกร์    เสาร์
เวลา ถึง เริ่มเรียนตั้งแต่
6. จำนวนผู้เรียน เรียนแบบตัวต่อตัว 2-5 คน 6-10 คน 11-20 คน
7. จำนวนชั่วโมงที่ต้องการเรียน 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง อื่นๆ  (ระบุ)
8. สถานที่เรียน
ส.ส.ท. บริษัท (โปรดระบุที่อยู่)
บ้าน (โปรดระบุที่อยู่)
9. การสอบวัดระดับก่อนเรียน (Placement Test)
สอบที่ ส.ส.ท.
สอบที่บริษัท (โปรดระบุวันที่สอบ   เดือน      ปี      เวลา  
10. จุดประสงค์ของผู้เรียน
เตรียมตัวไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
สอบวัดระดับ (โปรดระบุระดับ) ติดต่อทางธุรกิจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
11. ตำราที่จะใช้
ตำราของ ส.ส.ท. (โปรดระบุเล่มที่เรียน)
อื่น ๆ (โปรดระบุเล่มที่เรียน)
บันทึกเพิ่มเติม :


แนบไฟล์แผนที่ (.gif,.jpg,.jpeg,.zip) maximum 50 Kb.