การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation

การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ, ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ, เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล และ ยศกร ประทุมวัลย์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-399-2
จำนวนหน้า : 260 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

(มี DVD ซอฟต์แวร์  SolidWorks Simulation และไฟล์ตัวอย่างชิ้นงาน)
**ลงทะเบียนเพื่อรับโปรแกรมชนิดทดลองใช้ 30 วัน**


กล่าวถึงทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการใช้ซอฟต์แวร์ SolidWorks Simulation
เพื่อวิเคราะห์ปัญหารูปร่างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในหนึ่ง สอง และสามมิติ
รวมถึงตัวอย่างที่สอดคล้องกับทฤษฎีเพื่อเสริมความเข้าใจโดยละเอียด  


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการใช้ซอฟต์แวร์ SolidWorks Simulation เพื่อวิเคราะห์ปัญหารูปร่างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในหนึ่ง สอง และสามมิติ ภายใต้ภาระโหลดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่สอดคล้องกับทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเสริมความเข้าใจโดยละเอียด ตัวอย่างชิ้นงานจริงที่วิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks Simulation ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้วิเคราะห์เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ที่คำนวณได้ และเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

เหมาะสำหรับ

นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี วิศวกร ช่างเทคนิค รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบสมัยใหม่ที่ใช้ในระดับสากล 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง