ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง)

ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-500-2
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ราคา : 300 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2555

คำแนะนำ

หนังสือระบบฐานข้อมูลเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านระบบฐานข้อมูล 
โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือระบบฐานข้อมูลเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
นักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจในการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลสามารถอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้

เนื้อหาจะเน้นสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการสร้างแบบจำลองระบบฐานข้อมูลโดยการใช้ภาษา UML ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน การนอร์มัลไลเซชันขั้นที่ 4 และ 5 เพิ่มการอธิบายพีชคณิตเชิงสัมพันธ์และแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การทำคิวรีออปติไมเซชัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลมากขึ้น และการนำไปประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลกับการค้นคืนภาพถ่าย การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นแนวทางในการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้งานที่นอกเหนือจากการทำงานของสำนักงานทั่วไป และได้กล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจาก Google และ Facebook คือ NoSQL 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง