เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-604-7
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)" รหัสวิชา 2104-2105
เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)" รหัสวิชา 2104-2105
เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง....
* โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
* การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

เหมาะสำหรับ  
นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง