การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.ฐาปนา บุญหล้า
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-083-4
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

นำเสนอแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กของประเทศไทยในยุคการค้าเสรีและไร้พรมแดน 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กของประเทศไทยในยุคการค้าเสรีและไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะ

เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 หลักการและทฤษฎี
ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้งาน
ส่วนที่ 3 การประเมินผลและการควบคุม
ส่วนที่ 4 แนวโน้มในอนาคต
ส่วนที่ 5 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่ทำงานด้านการจัดการซัพพลายเชน การตลาด การขาย การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดการสินค้า การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์ และนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book