หัวหน้างานพันธุ์แท้

หัวหน้างานพันธุ์แท้

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
ผู้แปล :
ISBN : 974-956-973-3
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจากประสบการณ์การบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนติดต่อกันกว่า 20 ปี 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจากประสบการณ์การบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนติดต่อกันกว่า 20 ปี

เนื้อหาในเล่ม อาทิ หลักการวางแผนงาน การสั่งงานและมอบหมายงาน การสอนงาน การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษาและกำลังใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การยุติข้อร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง

เหมาะสำหรับ
เป็นคู่มือของหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งบทบาทและหน้าที่ที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะส่งผลถึงความสำเร็จของตนเองและองค์กร 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book