มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 9789744437259
จำนวนหน้า : 116 หน้า
ราคา : 78 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วยใบงานที่ 1-9  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้ 

ใบงานที่ 1   การถอดประกอบสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ใบงานที่ 2   การรื้อขดลวดและเตรียมสเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์
ใบงานที่ 3   การทำแบบไม้พันขดลวดและการพันขดลวด
ใบงานที่ 4   การบรรจุขดลวดลงในสลอตและการต่อขดลวด
ใบงานที่ 5   การประกอบและทดสอบสปลิตเฟสมอเตอร์
ใบงานที่ 6   การรื้อขดลวดและเตรียมสเตเตอร์ของมอเตอร์สามเฟส
ใบงานที่ 7   การทำแบบไม้พันขดลวดและการพันขดลวดมอเตอร์สามเฟส
ใบงานที่ 8   การบรรจุขดลวดลงในสลอตและการต่อขดลวดมอเตอร์สามเฟส
ใบงานที่ 9  การประกอบและทดสอบมอเตอร์สามเฟส
 
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง