การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)

การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.นิรชร พึ่งแดง
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-239-1
จำนวนหน้า : 584 หน้า
ราคา : 380 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทาง  


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงความรู้จากการปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทางในห้องปฏิบัติการจริง โดยใช้ภาพถ่ายประกอบกว่า 900 ภาพ และข้อมูลเรียงตามลำดับ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่  1  วัสดุมวลรวม  
ส่วนที่  2  แอสฟัลต์ซีเมนต์ คัตแบกแอสฟัลต์และอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
ส่วนที่  3  แอสฟัลต์คอนกรีต  

วัสดุที่ได้ผ่านการทดสอบสมบัติเบื้องต้นแล้วนั้นสามารถนำไปใช้ในการออกแบบส่วนผสมของงานผิวทางยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเท่านั้น การเรียงลำดับของวิธีการทดสอบได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสนามจริง   


หนังสือที่เกี่ยวข้อง