Toyota Production System (TPS)
ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า

Toyota Production System - TPS คือ ระบบการผลิตของ TOYOTA ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลัก สำคัญ คือ Just In Time และ Autonomation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วส่งผลในการลดต้นทุนการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน


รุ่นที่ 20 : วันที่ 7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 มิถุนายน 2561

สำรองที่นั่งออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
ปรัชญาการจัดการของบริษัทโตโยต้า (TOYOTA WAY)
การควบคุมสถานที่ทำงาน (Work Site Control)
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง
วันพฤหัสบดีทีี่ 14 มิถุนายน 2561
งานมาตรฐาน (Standardized Work) and Workshop
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ระบบดึง (Pull System) และหลักการเขียน MIFC
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
Kanban System and JIDOKA (Autonomation)
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
HEIJUNKA and Workshop
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
Simulation 6 Step โดยระบบหลักการผลิตแบบโตโยต้า
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงที่ทำระบบ TPS
Toyota Production System (TPS) Toyota Production System (TPS)

บรรยายโดย

  1. อาจารย์ชูเกียรติ วีรพันธุ์ (TMAP - EM)
  2. อาจารย์สมชาย อยู่คุ้ม (TMAP - EM)
  3. อาจารย์ไพลิน ขาวสะอาด (TMAP-EM)
  4. อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ (TNI)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • วุฒิการศึกษาต้อง ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า, ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นทางด้าน TPS

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก 22,000+Vat7% = 23,540 บาท
  • บุคคลทั่วไป 25,000+Vat7% = 26,750 บาท
  • รับจำนวน 30 ท่าน

พิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ลดท่านละ 1,000 บาท (ก่อนรวม Vat)

สำรองที่นั่งออนไลน์


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คำสำคัญ: Toyota Production System TPS ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า ระบบการผลิตของ TOYOTA Just In Time Autonomation