TPA Writer Where The new ideas begin

PHR Thailand Contributor
ผู้เขียน
PHR Thailand Contributor
คะแนนโหวต
0
ผู้เข้าชม
28593
อัพเดท
11 เม.ย. 2011 10.49 น.

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


บทความนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้เขียนนำเสนอและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 1 ปะจำปี พ.ศ.2552 สาระสำคัญเชิงเนื้อหาของบทความที่ผู้เขียนได้นำมาแบ่งเป็นหลายตอนนี้ ได้นำเสนอองค์ความรู้เชิงแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน รวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การ อันจะช่วยโน้มนำหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ในเชิงการรับรู้เครื่องมือของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การของผู้สนใจทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย

ความนำ

น้อยองค์การนักที่จะเติบโตก้าวหน้าไปในเวลาอนาคตโดยยืนอยู่บนความสำเร็จเมื่อครั้งอดีตหรือปัจจุบัน และละเลยกับการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาสาธารณะและการศึกษาที่จัดโดยองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งแสวงหาผลกำไร ซึ่งมีบทบาทหลักในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์พัฒนากำลังคนที่เป็นทุนมนุษย์ของประเทศ  ความหยุดนิ่งที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ  มิเพียงแต่ทำลายสมรรถนะขององค์การแต่ด้านเดียวเท่านั้น  หากแต่ยังกัดกร่อนความมั่งคั่งของสังคมในอนาคตที่จะได้มาจากพลังของคนรุ่นใหม่อันเป็นผลผลิตจากภาคการศึกษาอีกด้วย  หากย้อนกลับมา มองความสามารถในการจัดการศึกษาของบ้านเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ยิ่งควรค่าแก่การตั้งคำถามว่า ทุกวันนี้  เรามีหรือใช้วิธีการอย่างไรบ้าง  ในการสะท้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภาวะสุขภาพหรือสมรรถนะในการบริหารจัดการขององค์การได้บ้าง   

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook