รอบคอบ รอบด้าน

ผู้เขียน : รอบคอบ รอบด้าน

อัพเดท: 15 ธ.ค. 2009 12.16 น. บทความนี้มีผู้ชม: 17706 ครั้ง

การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กร ธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล


การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

สนั่น เถาชารี

 

การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมของกิจการ

ขั้นตอนที่ 1.1 ภาพรวมของกิจการ เป็นการสรุปภาพรวมเดิมของกิจการว่า

§        มีแนวคิดหรือความเป็นมาในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

§        จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบไหน โดยรูปแบบในการดำเนินธุรกิจหากเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการอาจ

เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของคนเดียวและอาจพัฒนารูปแบบไปเป็นแบบอื่นๆได้ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบริษัทมหาชนก็ได้

§        มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมอย่างไร เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดจากปัจจัยใดอีกทั้งมีแนวทางใน

การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นมากน้อยแค่ไหน

§        หากธุรกิจดำเนินการมานานแล้วให้สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังอีก 3 ปี หรือทำการประเมินผลการ

ดำเนินการเบื้องต้น

§        เป็นแผนธุรกิจใหม่จะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดค่าใช้จ่ายและกิจกรรมในการเริ่มดำเนินโครงการ หรือ

กำหนดงบลงทุนคร่าวๆจากการดำเนินการก่อน

ขั้นตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ

§        การสรุป (รายงานประจำปี)

§        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างทางเลือกและการกำหนดแนวทางในการทำแผนธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างทางเลือกและการกำหนดแนวทางในการทำแผนธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2.1 การสร้างทางเลือกในการกำหนดแผนธุรกิจเชิงลกยุทธ์ โดยใช้ SWOT Matrix

แสดงการสร้างทางเลือกในการกำหนดแผนธุรกิจเชิงลกยุทธ์ โดยใช้ SWOT Matrix

(ช่องที่ 1)

(ช่องที่ 2)

ปัจจัยภายในองค์กร

จุดแข็ง (S)

จุดแข็งอันดับที่ 1 ………………………

จุดแข็งอันดับที่ 2………………………

จุดแข็งอันดับที่ 3………………………

(ช่องที่ 3)

ปัจจัยภายในองค์กร

จุดอ่อน (W)

จุดอ่อนอันดับที่ 1 ………………………..

จุดอ่อนอันดับที่ 2……………..………….

จุดอ่อนอันดับที่ 3…………………………

(ช่องที่ 4)

ปัจจัยภายนอกองค์กร

โอกาส (O)

โอกาสอันดับที่ 1 ……………..

โอกาสอันดับที่ 2…………….

โอกาสอันดับที่ 3……………

(ช่องที่ 6)

SO

เป็นการนำจุดแข็งมาสร้างเป็นโอกาส

โดย…………………………….…………

……………………………………………

……………………………………………

(ช่องที่ 7)

WO

เป็นการนำโอกาสมาลดจุดอ่อน

โดย…………………………………………

……………………………………….…….

…………………………………….……….

(ช่องที่ 5)

ปัจจัยภายนอกองค์กร

อุปสรรค (T)

อุปสรรคอันดับที่ 1 …………..

อุปสรรคอันดับที่ 2………….

อุปสรรคอันดับที่ 3…………

(ช่องที่ 8)

ST

เป็นการนำจุดแข็งมาขจัดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

โดย………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

(ช่องที่ 9)

WT

ทำเพื่อลดจุดอ่อน หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น

โดย………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

ขั้นตอนที่ 2.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สามารถแสดงดังในตารางที่ 2 ข้างล่างนี้

ตารางที่ 2 แสดงการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

แนวคิด

วิสัยทัศน์

 

ภารกิจ

 

เป้าหมายรวมของกิจการ

-    เป้าหมายระยะสั้น

-    เป้าหมายระยะกลาง

-    เป้าหมายระยะยาว

 

เป้าหมายทางการตลาด

-

-

-

 

เป้าหมายทางการบริหารและจัดการ

-

-

-

 

เป้าหมายทางการผลิต

-

-

-

 

เป้าหมายทางการเงิน

-

-

-

 

ปัญหาในระดับบริษัท

 

ปัญหาในระดับธุรกิจ

 

ปัญหาในระดับหน้าที่

 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนการตลาด

        ขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนการตลาด

ขั้นตอนที่ 3.1 การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน

ขั้นตอนที่ 3.2 การวิเคราะห์ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3.3 การวิจัยตลาด

ขั้นตอนที่ 3.4 การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและการประมาณการยอดขาย

ขั้นตอนที่ 3.5 การกำหนดนโยบายทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 3.6 การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 3.7 การกำหนดยุทธวิธีทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 3.8 การประเมินผลทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 3.9 การกำหนดงบประมาณทางการตลาด

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนบริหารจัดการหรือแผนคน

        ประเด็นหลักที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผน

1.     ชนิดของโครงการองค์กรในปัจจุบัน ผู้ประกอบการอาจจัดแผนผังองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรได้อย่างเหมาะสมกับการออกแบบและการวางระบบงาน หากแบบองค์กรไม่ดีผู้ประกอบการสามารถจัดทำแผนผังองค์กรใหม่ให้มีความกระชับ แบ่งงานอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมชัดเจน   

2.     บริษัทควรจัดโครงสร้างแบบใด โดยอาจจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ตามประเภทของสินค้า หรือตามลักษณะทางภูมิศาสตร์

3.     ผู้ประกอบการมีการกำหนดความชัดเจนของอำนาจ ความรับผิดชอบ และสายบังคับบัญชาหรือไม่

4.     ขั้นตอนในการตัดสินใจขององค์กร ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาได้จากแผนผังขององค์กร

5.     ระดับและรูปแบบการจัดองค์กร โดยผู้ประกอบการอาจเน้นรูปแบบการจัดการแบบรวมอำนาจ หรือแบบกระจายอำนาจ

6.     รูปแบบการบริหารงาน (Management Styles) ผู้ประกอบการอาจมีวิธีการในการบริหารงานที่แตกต่างกัน  อาจเป็นรูปแบบการบริหารงานที่เน้นงาน หรือผู้ประกอบการบางคนอาจเน้นที่คนก็ได้

        การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารคน

1.     กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการและแผนคนโดยเน้นต้นทุนที่ต่ำ

2.     กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการและแผนคน โดยเน้นการสร้างความแตกต่างที่เหนือคู่แข่งขัน และภายใต้นโยบายของบริษัท

3.     กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการและแผนคน โดยเน้นการตอบสนองลูกค้าหรือพนักงานที่เหนือคู่แข่งขัน และภายใต้นโยบายของบริษัท

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนการผลิต หรือแผนการดำเนินการต้นทุนในการผลิต

§        ต้นทุนคงที่ คือ เป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการเริ่มต้น เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าผู้ประกอบการจะผลิตมากหรือน้อยต้นทุนประเภทนี้ยังคงเสียเท่าเดิม

§        ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่มีผันแปรไปตามปริมาณการผลิต นั่นคือ ผลิตมากก็ย่อมเสียต้นทุนประเภทนี้มาก

ผลิตน้อยก็เสียน้อย เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่างๆ

        ระบบการผลิต

§        ปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยการผลิต

§        กระบวนการแปรสภาพ (Process) เป็นวิธีการในการแปรสภาพ หรือเป็นกระบวนการในการแปลงจาก

ปัจจัยการผลิตไปเป็นผลผลิต              

§        ผลผลิต (Output) เป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการทำการผลิตเป็นสินค้าหรือบริการของบริษัท

แผนงานในผลิตประกอบด้วยหลักการต่างๆ 10 ประการคือ

1.        คุณภาพ

2.        การออกแบบสินค้าและบริการ

3.        กำลังการผลิต

4.        การออกแบบงานและการจัดการแรงงาน

5.        สถานที่ตั้ง

6.        การออกแบบผังโรงงาน

7.        การจัดการโซ่อุปทาน

8.        การจัดการสินค้าคงคลัง

9.        การกำหนดตารางการผลิต

10.     การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน สถานะทางการเงิน

§        แนวโน้มทางด้านการเงินของธุรกิจในปัจจุบันเป็นเช่นไร โดยพิจารณาผลของการวิเคราะห์งบการเงิน ไม่ว่า

จะเป็นการวิเคราะห์งบดุล งบกำไร-ขาดทุน โดยพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงิน

§        พิจาณาแนวโน้มจากหน้าที่สำคัญของทางด้านการเงิน และการเงินมีหน้าที่หลัก 2 หน้าที่คือ

§        การหาเงินทั้งที่จากการขายสินค้า ระดมเงินลงทุนเพิ่ม หรือการกู้เงินเพื่อใช้ในการขยายกิจการ

§        นำเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง (การจัดสรรทุน)

การจัดทำแผนการเงิน

ขั้นตอนที่ 6.1 ประมาณการเงินลงทุนในโครงการ

ขั้นตอนที่ 6.2 สมมติฐานทางด้านการเงินและบัญชี

ขั้นตอนที่ 6.3 ประมาณการงบกำไร-ขาดทุน

ขั้นตอนที่ 6.4 ประมาณการงบดุล

ขั้นตอนที่ 6.5 ประมาณการกระแสเงินสด

ขั้นตอนที่ 6.6 การวิเคราะห์และสรุปภาพรวมงบการเงินจากการประมาณการณ์

ขั้นตอนที่ 6.7 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

        ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ จะเป็นการรวบรวมแผนจากทุกแผนกมารวมไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติจริง ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ตารางที่ 3 แสดงแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติการรวม

ตารางที่

กิจกรรม

เดือนที่

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

แผนการ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำแผนฉุกเฉินและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ

        พิจารณาเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ

ขั้นตอนที่ 8.1 ประเด็นความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจะทำการวิเคราะห์แยก  เพื่อศึกษารายละเอียดของปัญหา ข้อมูลที่เป็นสัญญาณเตือน ผลกระทบ มาตรการในการดำเนินการแก้ไข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 8.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ

ขั้นตอนที่ 9 การจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แบบฟอร์มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

แนวคิด

ชื่อกิจการ

 

สินค้าที่ธุรกิจผลิต / จัดจำหน่าย

 

แนวคิดในการทำธุรกิจ

 

ประเภทของการประกอบการ

 

ธุรกิจก่อตั้งเมื่อไร

 

ลักษณะพิเศษของธุรกิจที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน

 

ส่วนที่ 2 โอกาส

แนวคิด

แผนธุรกิจที่จัดทำเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

ÿ      ขยายสาขา

ÿ      จัดตั้งกิจการใหม่

ÿ      ปรับปรุงกิจการ

ÿ      อื่นๆ……………………….……….

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ

ÿ      เพื่อขอสินเชื่อใหม่

ÿ      เพื่อขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่ม

ÿ      เพื่อหาผู้ร่วมลงทุน

ÿ      เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ÿ      อื่นๆ………………………………….

โอกาสที่สำคัญที่สุด และใช้โอกาสด้วยวิธีการอย่างไร

 

เงื่อนไขทางตลาด

 

สภาพคู่แข่งขัน

 

ส่วนที่ 3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แนวคิด

ลูกค้าเป้าหมายหลัก

 

ลูกค้าเป้าหมายรอง

 

การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

 

วิธีการเข้าถึงลูกค้า

 

ส่วนที่ 4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน

แนวคิด

ทางด้าน……………………………………………………….

 

ทางด้าน……………………………………………………….

 

ทางด้าน……………………………………………………….

 

ทางด้าน……………………………………………………….

 

ส่วนที่ 5 กลยุทธ์ในการดำเนินการโครงการ

แนวคิด

กลยุทธ์ทางการตลาด

 

กลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ

 

กลยุทธ์ทางการผลิต

 

กลยุทธ์ทางการเงิน

 

ส่วนที่ 6 ทีมผู้บริหาร

แนวคิด

ความรู้

 

ความสามารถ

 

ประสบการณ์

 

ส่วนที่ 7 ความคุ้มค่าทางการเงิน

แนวคิด

กำไรขั้นต้น

 

กำไรจากการดำเนินงาน

 

เงินทุนทั้งหมด

 

เงินกู้

 

ระยะเวลาคืนทุน

 

อัตราผลตอบแทนจากการคืนทุน

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที