TPA Writer Where The new ideas begin

มานพ
ผู้เขียน
มานพ
อัพเดท
15 พ.ย. 2008 16.55 น.

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร

การจัดการองค์การ

 การนำระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001: 2000 มาใช้ในสถานศึกษา  ตอนที่ 1             
                                            มานพ  ศิริชวลิต                                        

                 ปัจจุบันในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต  การบริการ  หรือพาณิชยกรรม  มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและอยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการการบริหารจัดการองค์การของตนเอง  ตลอดจนนำเอากลยุทธ์ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การ  แสดงให้เห็นว่าธุรกิจทุกภาคส่วนต้องมีการปรับกระบวนทัศน์เพื่อให้ทันต่อพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    

                        ขณะเดียวกันระบบบริหารจัดการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน ให้องค์การดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง                 ดังนั้นระบบบริหารจัดการจึงต้องมีการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานตลอดจนการตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่องมาหาแนวทางแก้ไขต่อไปเช่นกัน                                                           

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook