TPA Writer Where The new ideas begin

มานพ
ผู้เขียน
มานพ
คะแนนโหวต
2
ผู้เข้าชม
139921
อัพเดท
15 พ.ย. 2008 16.55 น.

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร

ความสำคัญของ ISO

               องค์การคือ  บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาปฏิสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนประสบความสำเร็จได้       การปรับตัวด้านการบริหารจัดการขององค์การยุคปัจจุบันไม่ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนำเอาระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO 9000         มาใช้เพื่อเป็นการรับรององค์การต่อบุคคลภายนอกว่าองค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถทวนสอบได้        ทั้งนี้เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก     และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                       

                 ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ว่าผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพมาแล้ว      แนวทางที่จะให้ระบบบริหารจัดการได้ผลดีตามที่ตั้งวัตถุประสงค์
(
Key Performance Indicator : KPI)ไว้หรือได้ผลที่ดีเท่ากันทุกครั้งนั้นถือว่าเป็น  การประกันคุณภาพ ( Quality Assurance : QA)  และผลที่ได้เป็นไปตาม  KPI ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด  และ สามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการถือว่าผลที่ได้ นั้นมี  คุณภาพ  ซึ่งในทางธุรกิจนิยามให้คำจำกัดความของ  คุณภาพว่า  คุณภาพ คือ  สิ่งที่ลูกค้า ( ผู้ซื้อ ) คาดหวัง

                           ISO ย่อมาจาก International Organizations for Standardization   แต่นิยมเขียนเป็น   ISO เพราะเป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่า  ความเท่ากัน (Equality)   กล่าวคือต้องการสื่อความหมายว่าระบบ  ISO

เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันที่ใช้กันทั่วโลก 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพISO 9000                                                 

 เป็นอนุกรมมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 

26724_p.gif

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 0002
kook
kook
มีความหมายได้ดีจริงๆ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
555
555
เรียนเรื่องนี้ยากพอสมควรเลยจร้า
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook