TPA Writer Where The new ideas begin

สุปรีชา
ผู้เขียน
สุปรีชา
อัพเดท
02 ธ.ค. 2006 13.17 น.

ทดลองใช้ Minitab Release 14.12

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการแบบ Sixpack

โจทย์ สมมติคุณทำงานที่โรงงานรถยนต์ในหน่วยงานว่าประกอบเครื่อง หนึ่งในชิ้นส่วนต่างๆของเพลาลูกเบี้ยวต้องเป็น 600 มม.+/- 2 มม. ตามขอบเขตที่กำหนด(Spec.)ที่ระบุไว้ทางวิศวกรรม ที่นั่นได้เกิดปัญหาเรื้อรังกับขนาดความยาวของเพลาลูกเบี้ยว (camshaft) ที่ออกนอกเส้นขอบเขตที่กำหนด ปัญหาเนื่องจากสาเหตุให้เกิดการประกอบที่ไม่เหมาะสมทำให้ไม่สาม ารถเข้ากันได้พอดีและการนำไปใช้งานในสายการผลิตและอัตรางานซ่อม และทำลายทิ้งมีสูง บนรายการบันทึกรายการของสินค้าคงคลัง คุณพบว่ามีผู้จำหน่ายเพลาลูกเบี้ยว (camshaft) มาจาก2 แหล่ง แผนภูมิ X และ R  ใช้แสดงตัวแทนจากตัวแทนผู้จำหน่ายที่2 นั้นมีปัญหาเรื้อรังที่ออกจากการควบคุม  ดังนั้นคุณตัดสินใจหยุดการยอมรับการผลิต จากตัวแทนผู้จำหน่ายที่ 2 จนกระทั่งพวกเขา จะมีการปรับปรุงการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุม.

  หลังจากตัวแทนผู้จำหน่ายที่ 2 นั้นตกไปนั้น จำนวนของการประกอบที่มีคุณภาพที่แย่ได้ลดลงไป เพื่อความชัดเจนในการแสดงการเกิดปัญหาอย่างสมบูรณ์ คุณตัดสินใจเพื่อให้แสดงความสามารถของกระบวนการแบบ Capability Sixpack เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้จำหน่ายที่ 1 มี ความสามารถในกระบวนการผลิตได้ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตทางวิศวกรรม ของคุณ
  17573_Presentation2.jpg
17573_SupplierII.jpg

ตัวอย่างเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาลึกๆ ในอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งคือ คนในอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่รู้จะลด "Process variation" ยังไง

ส่วนใหญ่ได้แต่ดูว่า supp2 แย่กว่า แต่ไม่รู้จะช่วย supp2 แก้ยังไง

ทางออกที่ถูกคือการทำความเข้าใจเทคนิคการลดความผันแปรของกระบวนการ
พื้นฐานก็คงต้อง เริ่มมาจากการใช้ 5 ภรรยา 1 สามี (5W 1H)

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook