TPA Writer Where The new ideas begin

เมตตา
ผู้เขียน
เมตตา
คะแนนโหวต
16
ผู้เข้าชม
601006
อัพเดท
26 พ.ค. 2007 10.49 น.

การทำแผนธุรกิจแบบใหม่ ที่เน้นการใส่แนวความคิดเรื่องนวัตกรรมใหม่เข้าไปด้วย ระดมสมอง และ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มทีมบริหารทุกผ่าย ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติเขาใหญ่

ขันตอนที่ 4 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร (SWOT)

ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไป อยากจะอธิบายให้ละเอียดถึงการทำ SWOT ก่อน

 

S : Strong (จุดแข็ง)

W : weak (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส)

T : threat (อุปสรรค)

 

S และ W เป็น การวิเคราะห์ภายในองค์กร (Internal analysis)

O และ T เป็น  การวิเคราะห์ภายนอกองค์กร (External analysis )

 

หลักการวิเคราะห์โดยตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งสภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้เกิดจากตัวองค์กรเอง

 

- S เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น พนักงานมีประสิทธิภาพ  อายุงานของพนักงานมากและสามารถพัฒนาได้ง่าย

- W เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น การส่งมอบล่าช้ากว่าคู่แข่ง  การประสานงานไม่ดี  การบริการไม่ดี

-  O จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้องค์กรเรา เช่น  ถ้าเราอยู่ในธุรกิจขนส่ง ราคาน้ำมันที่ต่ำลงถือเป็นโอกาสในการทำกำไร  เป็นต้น 

-  T  จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้าน้ำมันขึ้นราคา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เพราะจะทำให้ผลกำไรลดลง เป็นต้น

           ส่วนใหญ่สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรจะเกี่ยวกับ การเมือง สังคม  แนวโน้มการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้า รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ข่าวโรคระบาด  สงครามระหว่างประเทศ  ซึ่งทีมงานขององค์กรต้องทำการวิเคราะห์ในดี ไม่เอนเอียง  เพราะถ้าเอนเอียงแล้วจะไม่สามารถนำผลวิเคราะห์ทำการปรับปรุงองค์กรได้ หรือบางครั้งอาจเลวร้ายถึงขนาดชักนำองค์กรไปผิดทางได้

           นอกจากนี้เราต้องจับสถานการณ์ภายนอกองค์กรให้ดี  จุดแข็งบางเรื่องที่เคยเป็นจุดแข็ง เมื่อมีคู่แข่งมากขึ้น จุดแข็งก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ เช่นกัน

 

จากประสบการณ์ที่ได้พบ ส่วนใหญ่ถ้าเราให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นและกลางทำวิเคราะห์ SWOT องค์กรทีไร จะเห็นว่าผลสรุปจะออกมาว่ามีปัญหาความไม่ชัดเจนของทิศทางองค์กร  ขาดทรัพยากรสนับสนุน  แต่ถ้าเป็น SWOT ที่ให้ระดับผู้บริหารระดับสูงทำการวิเคราะห์เอง  จะเห็นผลการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่ง เช่น การประสานงานไม่ดี  ขาดระเบียบวินัย 

ดังนั้น การทำ SWOT ควรใช้ทีมงานทุกแผนกและอาจจะใช้หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงมาทำร่วมกัน และรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคทั้งหมดมารวมกัน  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ SWOT ให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าทำไมจึงให้หัวข้อนี้เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั้นให้ที่ประชุมซักถามและออกความเห็น  แล้วใช้มติที่ประชุมเป็นการชี้ขาดว่าเห็นชอบหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนเป็นประเภทอื่น

 

นอกจากการ SWOT โดยวิเคราะห์ที่ละด้านแล้ว ยังมีวิธีการ SWOT อีกแบบที่น่าสนใจ บางครั้งเราอาจจับคู่ทำการวิเคราะห์แบบนี้ได้

      -  SO วิเคราะห์พร้อมกันเลยว่า เรามีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรที่สนับสนุนจุดแข็งนั้น เช่น ในธุรกิจการขนส่ง พนักงานของเรามีความชำนาญเส้นทาง สามารถลดระยะทางการขนส่งได้  และประจวบกับราคาน้ำมันลดลงทำให้โอกาสทำกำไรมีสูงขึ้น

       -  ST วิเคราะห์ว่าเรามีอุปสรรคอะไรบ้าง และเราจะสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคนั้นได้อย่างไร เช่น  ในธุรกิจท่องเที่ยว  ในช่วงหน้ามรสุมนักท่องเที่ยวจะลดลง โรงแรมเรามีจุดแข็งในด้านการจัดกิจกรรมเสริมและสถานที่อบรมสัมมนา อาจจะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโรงแรมได้อย่างสม่ำเสมอ
-
    WO วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เอื้อโอกาสให้เราแล้ว แต่ถ้าเรายังมีจุดอ่อนอะไรที่จะทำให้เราฉกฉวยโอกาสนั้นไม่ได้

        -   WT วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคกับเราและยังกระทบกับจุดอ่อนของเราโดยตรงด้วย  

 

                     เหมือนกราฟรูปข้างล่างนี้

 

                                   +

               WO                 

 

-

O

 
             SO

                                

                                 +

W                             

 
               WT                                
-

                                S

              
             ST

           

T                        
     

 

              เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเราจะได้รายการหัวข้อ SWOT ออกมา อยากให้ลองจัดประเภทดูว่า เป็น  SO , ST , WO , WT อย่างละกี่รายการ และจัดลำดับความสำคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไขรายการใดก่อน

              อยากจะเน้นการใช้ประโยชน์จาก SWOT ให้มาก เพราะการทำ SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม  บางครั้งเมื่อโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ทันและเต็มที่  หรือ ถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับองค์กร เราจะได้มีการเตรียมตัวรับมือ ผ่อนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้บรรเทาลงได้

              แต่ทั้งนี้การทำ SWOT ทีมงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจของตัวองค์กรเอง  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำของเรา  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง  ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์  อย่าลืมว่า เราต้องวิเคราะห์โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง  ไม่ใช่จินตนาการนะคะ

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 00033
ข้าวตังค์
ข้าวตังค์
ดีค่า....
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00032
แพร
แพร
มีประโยชน์มากค่ะกำลังทำแนวข้อสอบพอดี นี่แค่กศน.มต้นนะคะ ยากจัง
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00031
vena
vena
ขอบคูณนะค่ะสำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์มาก
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00030
noo-nam
noo-nam
ขอบคุณมากคร้าบ...........................
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00029
noonan
noonan
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00028
Swot
Swot
ว้าวขอบคุณเจ้า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00027
ทำใจ
ทำใจ
ดีครับ ขอบคุณมากเลย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00026
ddd
ddd
ขอบคุณค่ะรายงานทำยากมากเลย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00025
mai
mai
ขอบคุณในข้อมูลนะคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00024
โบว์
โบว์
ดีคะ แต่อยากให้มีประวัติของแต่ละที่ด้วย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00023
wiranya
wiranya
ขอบคุณ คร๊าบ......
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00022
f
f
thx so much
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00021
พงศพัศ
พงศพัศ
แล้วจุดแข็งต้องมากกว่าจุดอ่อนจริงหรื่อไม่ อย่างไร
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00020
นู๋แดง
นู๋แดง
แท้งกิ้วนะคะ....ถ้าให้ดีมาช่วยทำรายงานหน่อยดิ............อิอิ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00019
S e a f o O d
S e a f o O d
ขอบคุณนะคร่า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00018
นายกิติพล หิน"ชยศรี
นายกิติพล    หิน"ชยศรี
สวัสดีสบายดีนะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00017
JOY
JOY
VERY GOOD
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00016
เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า
ขอบคุรนะคะเป้นประโยชนืมาก ขอให้เจริษๆๆๆๆ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00015
เอก คับ
เอก คับ
ช่วนบอยหน่อยทำรางงาน swot ของ เซเว่นคับ dj_route999@hotmail.com
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00014
เด็ก ม.สยาม
เด็ก ม.สยาม
ขอบคุณมากนะคะ....
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00013
ดีดี
ดีดี
ขอบคุณครับ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00012
มี่
มี่
ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มาก ๆ และจะติดตามเพื่อศึกษาไว้เป็นความรู้ หากมีความจำเป็นอาจขอนำมาใช้ (ขอล่วงหน้าเลยนะคะ เพราะตอนนี้มีแค่ความอยากรู้ก่อนค่ะ ส่วนนำไปใช้คงอีกซักระยะค่ะ) เป็นทั้งความรู้และเป็นกุศลของคุณนายสิบมากค่ะ โมทนาสาทุด้วยนะคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00011
*-*
*-*
ต้องการรู้swotของผู้สูงอายุอ่ะค่ะช่วยหาให้ทีนะค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00010
เด็ก ต่างจังหวัด
เด็ก ต่างจังหวัด
ขอบคุณมากค่ะ ต้องการอ่านเพื่อใช้สอบพอดีเลย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0009
ณี
ณี
ขอบคุณมากกำลังจะใช้ทำรายงานพอดีเลย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0008
เปี่ยมนรี
เปี่ยมนรี
ต้องการหลักการทำSWOT ในหน่วยงานบริการสุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพ)ที่มีปัญหาการบริหารจัดการที่เหมาะสมค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0007
เปี่ยมนรี
เปี่ยมนรี
กำลังต้องการข้อมูลประกอบการทำSWOTในที่ทำงานพอดี ขอบคุณค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0006
จุ๊บ
จุ๊บ
อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ swot ของการสีข้าวค่ะ ช่วยให้ข้อมูลหน่อยได้มั้ยคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0005
Rambhai bhani
Rambhai bhani
ขอบคุณ ครับ ข้อมูลดีมากครับ ขออณุญาต นำไปทำการบ้าน ป.บัณฑิต เช่นกันครับ...
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0004
Eternal Love.
Eternal Love.
สวัสดีค่ะ..เป้นข้อมูลที่ดีมากค่ะ ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้ประกอบการทำการบ้าน ป.บัณฑิตนะคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0003
นู๋ซุ่มซาม
นู๋ซุ่มซาม
ดีค่ะกำลังหาอยู่เลยเข้ามจขึ้นค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
สันติภาพ
สันติภาพ
very good
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
คนผ่านทาง
คนผ่านทาง
ดีครับ ขอบคุณมากเลย
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook