ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสถานะการสอบเทียบเครื่องมือวัด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion Association(Thailand-Japan)
การเข้าสู่ระบบตรวจสอบเครื่องมือนั้น จำเป็นต้องกรอก Username และ Password ของท่านเพื่อทำการสืบค้นหากท่านไม่ทราบ Username และ Password หรือไม่สามารถตรวจสอบได้กรุณาติดต่อมาที่ 0-2717-3000 ต่อ 82