สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

บริการ TPA สมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล

* หมายเหตุ ความหมายของประเภทสมาชิกและเอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
สมาชิกนิติบุคคล : ได้แก่ บริษัท สโมสร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นความจำนง และเมื่อได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารแล้ว ย่อมเป็นสมาชิกนิติบุคคลได้
กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ด้านล่าง

* ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) :
* ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่สำนักงาน/สาขา (หมายเลขที่อยู่สำนักงาน/สาขา กรุณาระบุในตารางที่อยู่รับเอกสารด้านล่าง)
1. สำนักงานใหญ่ (สำนักงานจดทะเบียน)
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง : อำเภอ / เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : ต่อ
โทรสาร :
E-mail :
2. โรงงาน (สำนักงานจดทะเบียน)
ที่อยู่ :
 
ตำบล / แขวง : อำเภอ / เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : ต่อ
โทรสาร :
E-mail :
3. อื่นๆ (ถ้ามี)
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง : อำเภอ / เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : ต่อ
โทรสาร :
E-mail :
ใบเสร็จรับเงินออกในนามของ           สำนักงาน          โรงงาน/สาขา
ข้อมูลผู้แทนรับเอกสารและผู้รับผิดชอบเรื่องสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
เบอร์โทรศัพท์
*ที่อยู่รับเอกสาร
*ประเภทเอกสารที่รับ
*หมายเหตุ
 • ช่องที่อยู่รับเอกสาร โปรดบันทึกรหัสหมายเลขจากที่อยู่สำนักงาน/สาขา
 •     1. สำนักงานใหญ่  2. โรงงาน/สาขา  3. อื่น ๆ
 • โปรดนำรหัสหมายเลขใส่ลงในช่องประเภทเอกสารที่รับ
 •     1.รับเอกสารทั่วไป  2.ใบเสร็จ  3.บัตรสมาชิก  4.ใบแจ้งการหมดอายุสมาชิก
  โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของท่าน
  ประเภทกิจการ :
  จำนวนพนักงาน :
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
  กรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศอื่นๆ
  เปอร์เซ็นต์ร่วมทุน
  ประเทศที่ร่วมทุน
  ชื่อบริษัทร่วมทุน
  โปรดระบุประเภทกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :
   ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า
   ผู้ส่งออก  ผู้จัดจำหน่าย
  โปรดระบุผลิตภัณฑ์ / บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :
   101 ผลิตภัณฑ์เกษตร  102 ผลิตภัณฑ์อาหาร
   111 สินค้าอุปโภค  112 สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
   113 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ไม้แปรรูป  114 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
   115 อัญมณีและเครื่องประดับ  116 ผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ
   121 สิ่งพิมพ์  131 เคมีภัณฑ์
   132 เวชภัณฑ์ และยา  133 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
   134 ผลิตภัณฑ์ยาง  141 ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป
   142 ผลิตภัณฑ์โลหะก่อน การแปรรูป  143 ผลิตภัณฑ์จากหิน ดิน แก้ว
   144 เครื่องจักรกล  145 วัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง
   151 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า  152 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   161 ยานยนต์และชิ้นส่วน  162 น้ำมันและก๊าซ
   163 บรรจุภัณฑ์  164 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
   165 เหมืองแร่และถ่านหิน  166 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
   171 อุตสาหกรรมสินค้าเบ็ตเตล็ด  201 ราชการและวิสาหกิจ
   202 สถาบันการศึกษา  211 โรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ
   212 ธุรกิจบริการและค้าปลีก  213 สถาบันการเงินและประกันภัย
   214 การคมนาคมและสื่อสาร  221 ธุรกิจที่ปรึกษา
   231 อื่น ๆ
  ต้องการชำระเงิน : ยังไม่ต้องการชำระเงิน ต้องการให้ติดต่อกลับ ต้องการชำระเงิน

  แนบเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง "สำเนาถูกต้อง"
  • ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน : 1 MB
  • ไฟล์นามสกุล: jpg,zip,pdf,gif

  ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องแล้วกด แล้วกด