สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

บริการ TPA สมัครสมาชิกประเภทบุคคล (สามัญและวิสามัญ)

* หมายเหตุ ความหมายของประเภทสมาชิกและเอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
สมาชิกสามัญ : ได้แก่บุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน หรือทำงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่3เดือนขึ้นไป พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. รูปถ่าย 1ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายในบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงานหรือศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นที่ออกโดยหน่วยงาน/สถาบันประเทศญี่ปุ่น
    กรณีที่ไปศึกษาต่อให้ใช้ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ได้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สมาชิกวิสามัญ : ได้แก่บุคคลที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสมาชิกสามัญ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. รูปถ่าย 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายในบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ด้านล่าง
* ประเภทสมาชิก : สามัญ วิสามัญ  
* ชื่อ: นาย   นาง   นางสาว  * นามสกุล:
* Name: MR.  MRS.  Ms.  * Surname:
* เลขที่บัตรประชาชน : *ศาสนา *สัญชาติ
* วัน/เดือน/ปี ค.ศ. (เกิด) : * สถานภาพ : โสด     สมรส   หย่าร้าง 
* ที่อยู่ :
* ตำบล / แขวง :  * อำเภอ / เขต :
* จังหวัด :
* รหัสไปรษณีย์ :  * โทรศัพท์ :  โทรสาร :
* Email :
ข้อมูลการศึกษา / ดูงาน / ทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ) กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น:
1. *สถานที่ศึกษา/ดูงาน *สาขาวิชา
*วุฒิบัตร / ปริญญา *ระยะเวลา
* ประเภทของทุนที่ได้รับ องค์กร/หน่วยงาน ทุนส่วนตัว อื่นๆ
2. สถานที่ศึกษา/ดูงาน สาขาวิชา
วุฒิบัตร / ปริญญา ระยะเวลา
ประเภทของทุนที่ได้รับ องค์กร/หน่วยงาน ทุนส่วนตัว อื่นๆ
สถานที่ทำงาน : ประเภทบริษัท บจก. Co.,Ltd. บมจ. Pub. Co.,Ltd. หจก. Ltd.
ชื่อบริษัท(ภาษาไทย)
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
ที่อยู่ที่ทำงาน :
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ต่อ
โทรสาร Website
* ให้จัดส่งเอกสาร
ของสมาคมฯไปที่
ที่บ้าน ที่ทำงาน 
ต้องการชำระเงิน : ยังไม่ต้องการชำระเงิน ต้องการให้ติดต่อกลับ ต้องการชำระเงิน

แนบเอกสาร
  • ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน : 1 MB
  • ไฟล์นามสกุล: jpg,zip,pdf,gif

ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องแล้วกด