สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 216 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559  
 
 
:: บทบรรณาธิการ

Editor’s Talk
    
     ผู้บริโภคในปัจจุบัน กล่าวได้ว่านอกจากบริโภคสินค้าเพื่อสนองความต้องการ สนองความชอบแล้ว ยังมองลึกถึงรายละเอียดของสินค้าที่มีการแข่งขันกันสูงอยู่ขณะนี้มากขึ้น แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นั่นคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มมองสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น กอรปกับเห็นได้ว่า สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ กลไกทางการตลาดจึงเปลี่ยนแปลงตามอย่างสมดุล ดังนั้น สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สปา หรือสินค้าเพื่อดำรงชีวิตอื่น ๆ จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถนอมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างเห็นได้ชัด
     นอกเหนือจากนี้ในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ ก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งงานบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลในบ้านเรา ก็ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นเยี่ยม แม้กระทั่งในแวดวงการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์จากนักวิจัยคนไทยยังได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาไม่น้อย QM ฉบับที่ 216 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสุขภาพผ่านเจ้าของผลงานจริงที่ได้รับการันตีว่าผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยและผลงานสู่เชิงพาณิชย์ได้ไม่ยาก และมั่นใจได้เลยว่าจะต่อยอดในการสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แน่นอน
     จากบทสัมภาษณ์ที่เข้มข้นแล้ว เรายังมีบทความรอทุกท่านเช่นเคย ในฉบับนี้ของนำเสนอ Quality System บทความเรื่อง ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่า บทความเรื่อง หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB Quality Management เสนอบทความเรื่อง เมื่อ “Alibaba” บุก AEC บทความเรื่อง Front Runner – Small but Strong Business case from Japan บทความเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเสมือนกลยุทธ์ธุรกิจ ขอให้อิ่มเอมกับบทความที่คัดสรรมาเพื่อทุกท่าน

พบกันใหม่ฉบับหน้า:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Cover Story
     เครื่องมือวัดอุณหภูมิและระบบวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
โดย : บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด
7  
Quality Trend
     ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่า
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
19  
Quality for Food
     หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIBตอนที่ 10
โดย : แปลและเรียบเรียงโดย สุวิมล สุระเรืองชัย
22  
Quality of Life
     รู้จักโรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์ !
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
24  
Quality Finance
     เมื่อ “Alibaba” บุก AEC
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
26  
Quality Report
     Front Runner: Small but Strong Business Case from Japan ตอนที่ 1
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
28  
Quality Marketing&Branding
     แอบดู.....กิจการเพื่อสังคม ตอนที่ 1
โดย : จิตอุษา ขันทอง
30  
     การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ: บทเรียนจากกรณีศึกษา Best Practice ตอนที่ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
33  
Quality People
     การประเมินผลการปฏิบัติงานเสมือนกลยุทธ์ธุรกิจ
โดย : ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
36  
Quality Idol&Model
     KASIKORN Business - Technology Group พัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงินใหม่เพื่อดิจิทัล แบงกิ้งอันดับหนึ่งของประเทศ
โดย : กองบรรณาธิการ
39  
Special Scoop
     จากงานวิจัยอันทรงคุณค่าสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ยุค Industry 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
43  
     หุ่นยนต์บำบัดผู้ป่วย ต้นแบบการพัฒนาจากวิศวกรรมสู่การแพทย์ในยุค Industry 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
47  


บทคัดย่อ
1. ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่า
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการลดต้นทุนว่า การลดต้นทุนที่ดีต้องเป็นการลดต้นทุนในระยะยาวและไม่กระทบกับคุณภาพ
ผู้อ่านหลายท่านคงเริ่มมีคำถามกันแล้วว่า มีต้นทุนประเภทนี้ด้วยหรือ ???
หากพิจารณาการทำงานในแต่ละวัน พบว่า ในการทำงานใด จะมีขั้นตอนงานหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ากับงานรวมอยู่เสมอ หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ เราใช้ความพยายามลงไปในการทำงานมาก แต่กลับได้ผลลัพธ์ของงานไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ให้ไป ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Muda หรือ ความสูญเปล่า .....
 
2. หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB ตอนที่ 10
  5.11 โปรแกรมการควบคุมสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ โปรแกรมการควบคุมสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งมีการชี้บ่งและควบคุมสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ตลอดทั้งกระบวนการจากการรับเข้าจนถึงการกระจายสินค้า การประเมินความเสี่ยงของการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บและการจัดการซึ่งมีการชี้บ่งสารก่อให้เกิดภูมิแพ้, การประเมินการปนเปื้อน และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์อาหาร .....
 
3. เมื่อ “Alibaba” บุก AEC
  เมื่อช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ปรากฏออกมาว่า “Alibaba” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตกลงซื้อกิจการของ “Lazada” ในสิงคโปร์คิดเป็นมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“Lazada Group SA” เป็น “Online Shopping” ที่มีเครือข่ายกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียนคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทยที่มีประชากรรวมกันถึง 560 ล้านคน ซึ่งก็คือประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนนั่นเอง .....
 
4. Front Runner – Small but Strong Business Case from Japan ตอนที่ 1
  เมื่อกลางปี 2015 มีการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในประเทศญี่ปุ่น ลูกบอลที่จะใช้มีการเปลี่ยนดีไซน์อย่างมาก เดิมเคยเป็นบอลสีแดงและขาวเท่านั้น แต่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่น ๆ เช่น สีเหลืองที่มีลวดลายแฟชั่น เป็นต้น บริษัทที่เสนอลูกบอลแฟชั่นนี้ ก็คือ บริษัท Imio ที่เพิ่งจะก่อตั้งมาเป็นปีที่ 9 เท่านั้น โดยมีแบรนด์ของตนเองว่า “Sfida” เป็นลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทั้งจะวางขายในร้านเครื่องกีฬาทั่วประเทศอีกด้วย .....
 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเสมือนกลยุทธ์ธุรกิจ
  ในช่วงปลายปี หลายท่านคงได้รับการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตอบแทนการทำงาน บางคนได้รับการปรับเงินเดือนมากกว่าปีที่ผ่านมา บางคนได้รับโบนัสหลายเท่าของเงินเดือน อะไรล่ะที่ทำให้มีการจ่ายเงินเดือนและโบนัสต่างกัน หลายคนเข้าใจว่าที่จ่ายต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับความขยันของพนักงาน หรือผลประกอบการของบริษัท หรือใจของเจ้าของสถานประกอบการ ต่างคนต่างมุมมองขึ้นอยู่กับพื้นฐานการรับรู้ การที่บางบริษัทปรับเงินเดือนมากกว่าปกติแสดงว่ามั่นใจในอนาคตของกิจการจะเติบโตอย่างมั่นคง แต่อีกหลายบริษัทไม่อยากเสี่ยงกับอนาคต จึงปรับเงินเดือนตามปกติไม่หวือหวา .....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  
 

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member