สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 217 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559  
 
 
:: บทบรรณาธิการ

 Editor’s Talk
    
     ประเด็นในเรื่อง Industry 4.0 ต่อเนื่องไปจนถึงการนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป ภาครัฐเองก็เร่งขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ รวมไปถึงมีความชัดเจนมากขึ้นในด้านโครงการสนับสนุนต่าง ๆ จนเกิดเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกันภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เริ่มไม่นิ่งนอนใจ และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เต็มตัว หากการขับเคลื่อนนี้ลื่นไหล และเราทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เราคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอน
     QM Magazine ฉบับที่ 217 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 ยังคงนำเสนอบทความน่าอ่านมายังทุกท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งบทความที่ใคร่ของแนะนำ ได้แก่ Quality System เสนอบทความเรื่อง การออกแบบการทดลอง บทความเรื่อง หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB สำหรับ Quality Management ขอเสนอบทความเรื่อง มูลเหตุ
ของสภาวะความไร้สมดุลของเศรษฐกิจโลก
บทความเรื่อง จะลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นราคาเท่าไรดี:การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีรายได้ บทความเรื่อง O&B ความสำเร็จเหนือการสร้างสรรค์
     สำหรับฉบับหน้าเตรียมพบกับบทสัมภาณ์และบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Industry 4.0 ด้วยพลังของ Internet of Things โปรดติดตาม

พบกันใหม่ฉบับหน้า:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 1
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
9  
Quality for Food
     หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB ตอนที่ 11
โดย : สุวิมล สุระเรืองชัย
12  
     ภัยเงียบ “ตกขาว” ที่ไม่ควรมองข้าม
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
14  
Quality Finance
     มูลเหตุของสภาวะความไร้สมดุลของเศรษฐกิจโลก
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
16  
     จะลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นราคาเท่าไรดี: การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีรายได้ ตอนที่ 1
โดย : ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
18  
Quality Strategy
     การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ ตอนที่ 2
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
20  
Quality Marketing&Branding
     แอบดู.....กิจการเพื่อสังคม ตอนที่ 2
โดย : จิตอุษา ขันทอง
23  
     สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 1
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
26  
Quality Idol&Model
     O&B ความสำเร็จเหนือการสร้างสรรค์
โดย : กองบรรณาธิการ
29  


บทคัดย่อ
1. การออกแบบการทดลอง
  หากต้องการศึกษาผลปัจจัยด้านอุณหภูมิและความดันที่ส่งผลต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการหนึ่ง ๆ จะมีวิธีการทดลองเพื่อศึกษาผลของปัจจัยทั้งสองนี้อย่างไร ?
หลายคนอาจตอบว่า ก็ให้ทำการกำหนดค่าอุณหภูมิไว้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง และทำการเปลี่ยนแปลงค่าความดันไปทีละค่า
การทดลองแบบนี้ จะเรียกว่า OFAT (One Factor At a Time) ซึ่งหมายถึง การทดลองที่ทำการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยทีละ 1 ปัจจัย โดยกำหนดระดับของปัจจัยที่ต้องการศึกษาเป็นกี่ระดับก็ได้ ตั้งแต่ 2 ระดับขึ้นไป แต่ต้องกำหนดระดับของปัจจัยอื่นๆ ไว้ที่ค่าค่าหนึ่งเพียงค่าเดียวในการทดลอง.....
 
2. หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB
  5.14 โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมถึง สิ่งก่อสร้าง ของใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอาหารจากสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดที่สำคัญ
5.14.1.1 มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรและระบบ Work Order ที่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากการซ่อมบำรุง โครงสร้าง,อุปกรณ์ หรือของใช้ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเจือปนสู่อาหาร
5.14.1.3 บันทึกที่ระบุถึงการปฏิบัติงานจะต้องถูกเก็บรักษาไว้.....
 
3. มูลเหตุของสภาวะความไร้สมดุลของเศรษฐกิจโลก
  สภาวะ Imbalances ของเศรษฐกิจโลกเกิดจากมูลเหตุหลายประการ เช่น การเกิดสภาวะบิดเบือน (distortion) ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกในช่วงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ตัวแปรที่นำไปสู่สภาวะบิดเบือนเศรษฐกิจโลกดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดหรือความด้อยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสภาวะโลกาภิวัตน์ (globalization management) ของบรรดามหาอำนาจโลกที่เป็น “ชนวน” หรือ “ต้นตอ” ของการเกิดและขยายบทบาทของสภาวะโลกาภิวัตน์ดังกล่าว.....
 
4. จะลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นราคาเท่าไรดี: การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีรายได้
  สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ช่วงที่ผ่านมาได้มีหลายท่านมาปรึกษาผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองถือครองอยู่ หรือต้องการจะซื้อว่าราคาที่ควรจะเป็นเท่าไรดี ทีนี้จุดประสงค์ของการประเมินราคา โดยส่วนใหญ่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ จุดประสงค์ คือ เป็นการลงทุนเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง ผู้เขียนเลยคิดว่า การตอบคำถามที่ว่า ราคาที่จะซื้อ หรือจะขายควรจะเป็นเท่าไร นอกจากจะทำการตั้งราคาขายโดยวิธีตลาดแล้ว คือ เปรียบเทียบราคากับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีทำเลใกล้ ๆ กัน ลักษณะทางกายภาพคล้าย ๆ กัน อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีรายได้ (income Approach) ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงต่อไป.....
 
5. O&B ความสำเร็จเหนือการสร้างสรรค์
  สาว ๆ หนุ่ม ๆ ยุคนี้หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของแต่ละคนมีความสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคุณสาว ๆ ที่ชื่นชอบการแต่งตัว และสินค้าที่มีราคาจับต้องได้ คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก O&B Shop & Fashion Store ที่จำหน่ายสินค้ารองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ่านช่องทางออนไลน์ ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี กลับได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศด้วยยอดขายถล่มทลาย จนแทบผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียว.....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  
 

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member