สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 218 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559  
 
 
:: บทบรรณาธิการ

Editor’s Talk
    
     นิตยสาร QM ฉบับที่ 218 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 ขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจ พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ในประเด็นการดำเนินงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ และการสนับสนุนให้ประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์สถานประกอบการ คือ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่พัฒนาระบบการดำเนินงานโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการบริการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกท่านได้เห็นถึงต้นแบบของการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งดิจิทัลในอนาคต
     นอกจากนี้เรายังมีบทความน่าสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิ Quality System เสนอบทความเรื่อง การออกแบบการทดลอง บทความเรื่อง หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB Quality Management เสนอบทความเรื่อง กลยุทธ์ของ “SoftBank Group Corp” บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ บทความเรื่อง สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing โปรดติดตาม
    
พบกันใหม่ฉบับหน้า:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Cover Story
     Fluke Modular Pressure Controller/Calibrator มิติใหม่ในงานสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน
โดย : บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด
8  
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 2
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
17  
Quality for Food
     หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB ตอนที่ 12
โดย : แปลและเรียบเรียงโดย สุวิมล สุระเรืองชัย
20  
Quality of Life
     เมื่อใดควรตรวจภายใน
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
23  
Quality Finance
     กลยุทธ์ของ “SoftBank Group Corp”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
26  
     จะลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นราคาเท่าไรดี: การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีรายได้ ตอนที่ 2
โดย : ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
28  
Quality Report
     Front Runner Small but Strong Business Case from Japanตอนที่ 2 ผลิตและจำหน่าย แปรงสีฟัน ด้ามละ 1,000 เยน
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
30  
Quality Strategy
     การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ ตอนที่ 3
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
32  
Quality Marketing&Branding
     สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 2
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
35  
Quality Idol&Model
     การบริหารจัดการอาคารครบวงจร (TFM) ต้องยกให้ของ “โอซีเอส” ดูแล
โดย : กองบรรณาธิการ
38  
Special Scoop
     SIPAองค์กรแห่งความร่วมมือสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
41  
     พัฒนารูปแบบการบริการเพื่อตอบโจทย์ยุคแห่งดิจิทัล
โดย : กองบรรณาธิการ
45  


บทคัดย่อ
1. การออกแบบการทดลอง ตอนที่ 2
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้แนะนำให้รู้จักแนวคิดของการทดลองแบบ Factorial Design ไปแล้ว ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายหลักการที่สำคัญสำหรับการออกแบบการทดลองดังนี้....
 
2. หลักการปฏิบัติที่ดี เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตามแนวทางของ AIB ตอนที่ 12
  5.19 โปรแกรมการเรียกคืน/เพิกถอน หากมีสินค้าต้องสงสัยอยู่ โปรแกรมการเรียกคืน/เพิกถอนต้องมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและควบคุมการนำผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด
ข้อกำหนดที่สำคัญ
5.19.1.1 มีโปรแกรมการเรียกคืน/เพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกทบทวนเป็นประจำ
5.19.1.2 คงไว้ซึ่งบันทึกของการกระจายสินค้าจากจุดเริ่มต้นของการกระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด.....
 
3. กลยุทธ์ของ “SoftBank Group Corp”
  บริษัทของญี่ปุ่นที่ได้รับการกล่าวขวัญกันบ่อยในช่วงล่า ๆ มานี้ ก็คือ “SoftBank Group Corp” อันเป็นธุรกิจในแดนซามูไรที่มีอายุเพียงประมาณ 35 ปี ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ยังมีอายุน้อยมาก เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นที่มักมีอายุนับร้อย ๆ ปี เพราะจำนวนมากได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แตกต่างจาก “SoftBank” ที่นายมาซาโยชิ ซัน (Masayoshi Son) ได้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 1981 ขณะที่นายซันเองยังมีอายุประมาณ 20 ปี ต้น ๆ อันเป็นบริษัทเล็ก ๆ ด้านการขายส่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์.....
 
4. การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ ตอนที่ 3
  สำหรับตอนที่ 2 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้นำทฤษฎีการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงของ Kotter’s Process for Leading Change (ตามรูปที่ 1) ซึ่งหลักทั้ง 8 ประการนี้สามารถจะใช้ช่วยให้ท่านผู้บริหารสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงและนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้สำเร็จลงได้อย่างดี และที่สำคัญ ก็คือ สามารถจะช่วยให้คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานของบริษัทของท่านมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกันและสามารถมองแบบองค์รวม (holistic thinking) ในการผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทและบุคลากรให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันและเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ .....
 
5. สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 2
  จากในตอนที่แล้ว ทีมวิจัยการตลาดของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คุณสหพล เจนธนสาร คุณดิษญา โกวิทยามงคล คุณภัททิยา ผุดผ่อง คุณญาญนทุ์ โตเลิศมงคล คุณวริษา สุระพัฒน์ คุณศศิธร ศิริเสรีมงคล คุณเมจุฑา พัฒนมุข คุณฉัตร์ฐิตา วิริยนิธิเจริญ และคุณพิมพ์รพี สุรสนธิ ลงพื้นที่แล้วเพื่อเก็บข้อมูลในตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ธุรกิจ Health Biz ในปัจจุบันมีการสื่อสารเนื้อหา ข้อมูล 5 ประเภท คือ.....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  
 

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member