สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 220 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2560  
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk การแข่งขันที่เข้มข้นในอดีตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จากยุคเก่าเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล การค้าการลงทุนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างไม่จากเมื่อ ก่อน ทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ในบิ๊กดาต้า มีเครื่องมือที่ใช้ อำนวยความสะดวกในการติดต่อการค้าการลงทุนเพียง แค่ผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว กลไกทางการตลาดเริ่ม ผันเปลี่ยน ใครที่ล่าช้าอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนที่รวดเร็ว ในฉบับนี้ QM ฉบับที่ 220 เดือนมีนาคม-เมษายน 2560 จึงเลือกที่จะถ่ายทอด ทัศนะของกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดมานำ เสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสู่การ แข่งขันในยุค Connected Society เพราะหลายต่อ หลายท่านน่าจะกำลังค้นคว้าหาองค์ความรู้และความคิด เห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการนำมาปรับตัวและปรับธุรกิจ ของตนเองให้เหมาะสมและเท่าทัน นอกจากนี้เรายังมีบทความคุณภาพรอทุกท่านเช่น เคย อาทิ Quality System ขอเสนอบทความเรื่อง การ ประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 บทความเรื่อง การออกแบบการ ทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 4 General Full Factorial Design สำหรับ Quality Management ขอเสนอบทความเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ ภายใต้ “Donald Trump” บทความเรื่อง เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) บทความ เรื่อง Front Runner – Pixta พัฒนาและบริหาร เว็บไซต์จำหน่ายผลงานดิจิทัล โปรดติดตามภายในเล่ม พบกันใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Cover Story
     ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า และลดค่าไฟฟ้า เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ราคาประหยัด ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็เป็นเจ้าของได้
โดย : บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด
9  
Quality Trend
     การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 ตอนที่ 1
โดย : นายคุณภาพ
18  
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 4
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
20  
Quality of Life
     ภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
23  
     ลดน้ำหนักผิดวิธีส่งผลร้ายกว่าที่คิด
โดย : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Vitallife Wellness Center)
24  
Quality Finance
     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ ภายใต้ “Donald Trump”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
26  
Quality Strategy
     เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) ตอนที่ 1
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
28  
Quality Report
     Front Runner – Pixta พัฒนาและบริหารเว็บไซต์จำหน่ายผลงานดิจิทัล
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
31  
     อุตสาหกรรมตั้งเป้าดัน SMEs พื้นที่ตะวันตกรับดีมานด์ปี 60
โดย : กองบรรณาธิการ
33  
Quality Marketing&Branding
     สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 4
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
35  
Quality People
     CEO หญิงเอเซีย รวยที่สุดในอเมริกา
โดย : รศ.สุพัตรา สุภาพ
38  
Quality Idol&Model
     SAS กับการปรับตัวเพื่อรองรับ “ประเทศไทย 4.0”
โดย : กองบรรณาธิการ
41  
Special Scoop
     เศรษฐกิจยุค Connected Society ภายใต้บริบทของสังคมไทย
โดย : กองบรรณาธิการ
44  
     การตลาดในยุค Connected Marketing
โดย : กองบรรณาธิการ
48  


บทคัดย่อ
1. การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 ตอนที่ 1
  เนื่องจากมาตรฐาน ISO 13485:2016 Medical Device Management Systems ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ประยุกต์ใช้สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และองค์ที่สนใจใน Supply Chain ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบ ส่วนประกอบ การบริการติดตั้ง ขนส่ง การเก็บรักษา สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ได้ มาตรฐาน ISO 13485:2016 ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานจาก ISO 13485:2003 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2016 ในเวลาใกล้เคียงกับระบบ ISO 9001:2015 Quality Management System เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2015 ซึ่งหลายองค์การในประเทศไทยได้มีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดนี้ร่วมกัน (integrate management system) ซึ่งข้อแนะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ .....
 
2. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 4
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีในการออกแบบการทดลอง รวมถึงรูปแบบของการออกแบบการทดลองไปแล้ว ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการออกแบบการทดลองซึ่งเรียกว่า General Full Factorial Design โดยอาศัยโปรแกรม Minitab 17 ในการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล
General Full Factorial Design เป็นการออกแบบที่ง่ายที่สุด และเป็นพื้นฐานในการออกแบบแบบอื่น ๆ โดยการออกแบบด้วย General Full Factorial Design นั้น สามารถใช้กับกรณีที่มีปัจจัยที่สนใจตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป และแต่ละปัจจัยจะมีกี่ระดับก็ได้ .....
 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ ภายใต้ “Donald Trump”
  เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2016 ภายหลังจากที่ “Donald Trump” ประสบกับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบบดีได้เพียงไม่ถึงเดือน ตึก “Trump Tower” ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในมหานครนิวยอร์ค ก็มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะนักธุรกิจต่างชาติรายหนึ่ง นั่นก็คือ “Masayoshi Son” “CEO” ของอาณาจักร “Softbank” อันโด่งดังของแดนซามูไรนั่นเอง .....
 
4. เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) ตอนที่ 1
  โมเดลทางธุรกิจ (business model) และการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจถ้าไม่ปรับตัวก็ต้องหายสาบสูญไป ดังนั้น หลาย ๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปในรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับคู่แข่ง (คู่แข่งที่ปรับตัวได้) และกับผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (เช่น Gen Y) .....
 
5. Front Runner – Pixta พัฒนาและบริหารเว็บไซต์จำหน่ายผลงานดิจิทัล
  บริษัทนี้ได้รวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวาดของช่างภาพสมัครเล่น และนำมาจำหน่ายทางเว็บไซต์ นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพในราคาที่ต่ำ สร้างความนิยมให้แก่ภาคธุรกิจและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก
เว็บไซต์นี้ชื่อ “iemo” ที่นำเสนอข่าวสาร Interior และ Reform เป็นที่นิยมของแม่บ้านวัย 20-30 ปีเป็นอย่างมาก เมื่อคลิกเข้าไปดูจะพบภาพถ่ายบรรยากาศที่สดในของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า .....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  
 

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member