สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 223 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2560  
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk ความคืบหน้าของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไป อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัว นั่นคือ ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะ บางคนอาจยังคงใช้วิธีเดิม ๆ โดยไม่สนใจว่าคู่แข่งจะ เป็นอย่างไร นี่ก็คงเป็นอันตรายมากเกินไป สุดท้ายจะ มานั่งแก้ไขปัญหาก็คงไม่ทันการณ์ ทางที่ดีเตรียมความ พร้อมไว้ตั้งแต่ต้นทางน่าจะดีที่สุด ซึ่งนิตยสาร QM ตระหนักถึงสิ่งนี้จึงได้นำเสนอบทความเพื่อให้ความรู้ และผู้อ่านจะได้นำไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้เรายังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ บทความเรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรม ตาม แนวทาง CEN-TS 16555-1:2013 บทความเรื่อง 10 กลยุทธ์ปรับโฉมธุรกิจสู่ยุค 4.0 บทความเรื่อง ความ ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในยุโรปและ ตะวันออกกลาง บทความเรื่อง งานอะไรจะไฉไลใน อนาคต โปรดติดตามภายในเล่ม พบกันใหม่ฉบับหน้า ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ดำเนินกิจกรรมผลิตนิตยสาร Techno&InnoMag เป็นระยะเวลา 44 ปี นิตยสาร For Quality Management เป็นระยะเวลา 24 ปี ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางทีมงานได้มีการปรับปรุง เนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เท่าทันสถานการณ์ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีรอบ ด้าน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการด้านทรัพยากร บุคลากรอย่างครอบคลุม รวมไปจนถึงการพัฒนารูป แบบจากนิตยสารรูปเล่มให้เป็น e-Magazine มาเป็น ระยะเวลาหนึ่ง จากการพัฒนาดังกล่าวทางนิตยสารได้ เล็งเห็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านช่อง ทางการสื่อสารอื่น จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงรูปแบบ จาก e-Magazine เป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube: TPAOfficial เพื่อให้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้กองบรรณาธิการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา รูปแบบเผยแพร่ใหม่ดังกล่าวเพื่อสนองตอบต่อ สภาวการณ์และลูกค้าใหม่ในอนาคต ดังนั้น ทางกอง บรรณาธิการจึงขอยกเลิกการผลิตนิตยสารในรูปแบบ e-Magazine ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนิตยสารตลอดมา และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ของเราต่อไป


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 7
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
6  
Quality Trend
     การบริหารจัดการนวัตกรรม ตามแนวทาง CEN-TS 16555-1:2013 ตอนที่ 1
โดย : นายคุณภาพ
9  
     10 กลยุทธ์ปรับโฉมธุรกิจสู่ยุค 4.0
โดย : วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง
11  
Quality of Life
     โรคตา..ที่มากับฤดูฝน
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
13  
     “กินอย่างไรได้อย่างนั้น” เคล็ดลับการกินให้ชีวิตยืนยาว
โดย : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center)ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
14  
Quality Finance
     ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในยุโรปและตะวันออกกลาง
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
17  
Quality Report
     Front Runner: Nobuchan Man ร้านขนมปังเล็ก แต่ยิ่งใหญ่
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
19  
     งานอะไรจะไฉไลในอนาคต
โดย : กองบรรณาธิการ
21  
Quality Marketing&Branding
     Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค ตอนที่ 3
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
24  


บทคัดย่อ
1. การบริหารจัดการนวัตกรรม ตามแนวทาง CEN-TS 16555-1:2013 ตอนที่ 1
 
มาตรฐาน CEN/TS 16555-1:2013 คือ มาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปได้กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการร่างเป็นมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee TC279 จะมีการกำหนดเป็นมาตรฐาน International Standard ต่อไป .....
 
2. 10 กลยุทธ์ปรับโฉมธุรกิจสู่ยุค 4.0
  เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภค และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่มากหน่อยก็จะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดิม ทำให้ยอดขาย หรือคำสั่งซื้อลดลง แต่ในทุกยุคสมัย มีทั้งธุรกิจที่เติบโต และธุรกิจที่ถดถอย หากไม่ปรับตัว ใช้วิธีการค้าเดิม สินค้าและบริการแบบเดิม ๆ แล้วหวังจะให้ขายดีได้เหมือนเก่า ย่อมเป็นไปได้ยาก .....
 
3. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในยุโรปและตะวันออกกลาง
  Trump มีโอกาสใช้ปัจจัยสงคราม (war factor) ในการบริหารจัดการเรื่องการเมือง (political management) ทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น เพราะ “War Factor” ดังกล่าวได้สร้างผลตอบแทนทั้งที่เป็นด้านเศรษฐกิจ (economic return) และที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ (non-economic return) แก่ตนเป็นอันมาก .....
 
4. งานอะไรจะไฉไลในอนาคต
  หลายบริษัททราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงานที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการในบางสายอาชีพ ทำให้การแย่งชิง "แรงงานฝีมือดี" ในปัจจุบันดุเดือดมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนี้ที่ Social Media เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ก็มีส่วนช่วยให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการทำงานรูปแบบใหม่ได้ หรือถ้ามีงานทำอยู่แล้ว Content ใน Social Media ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนงานได้ง่ายขึ้น .....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  
 

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member