ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ : ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

2020-05-26 14:14:37

 

การผลิตชิ้นส่วนโลหะแบบจำนวนมากให้ได้คุณภาพและเที่ยงตรงสูงนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญต่อภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปั๊มขึ้นรูปโลหะ ซึ่งต้องใช้แม่พิมพ์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการผลิตชิ้นงาน ทำให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเรื่องแม่พิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เล่าเรื่องหนังสือเดือนนี้จึงขอแนะนำออกแบบแม่พิมพ์โลหะหนังสือที่จะช่วยอธิบายแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นสำหรับเตรียมชิ้นงานและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ เนื้อหาต่าง ๆ ในหนังสือถูกรวบรวมจากตำราภาษาญี่ปุ่นและผลงานวิจัยโดยผู้เขียน ผศ. ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตมากว่า 10 ปี  

ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสมบัติทางกลของโลหะแผ่น แนวทางการควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ตัด จุดที่ต้องระมัดระวังในการออกแบบ รวมถึงเครื่องจักรที่นำมาใช้ร่วมกันกับแม่พิมพ์ตัด โดยมีภาพประกอบและตารางจำนวนมาก มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ตัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทต่าง ๆ  ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของวิธีการปั๊มขึ้นรูปโลหะ แนวทางการควบคุมคุณภาพ พื้นฐานสมบัติทางกลของโลหะในกระบวนการผลิต ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น การคํานวณแรงในการตัดชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ แนวทางในการออกแบบพันช์ วัสดุชิ้นงานและวัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์ เครื่องปั๊มโลหะและการจับยึดแม่พิมพ์ และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะที่จะใช้หาความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ตัด

 

ทดลองอ่าน

 

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์
ISBN : 9789744437419
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2561
 


แนะนำให้เพื่อน: