จะพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มี Competence สอดคล้องกับ Competency ที่องค์กรต้องการ
สู่การเป็น หัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตรภายใต้แนวทางการฝึกอบรมที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ทำไมต้องหัวหน้างาน?

เพราะหัวหน้างาน (Supervisor) คือ บุคคลที่อยู่หน้างานที่จะขับเคลื่อนให้งานประจำประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างสูง ต่อการกำหนดแนวความคิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน

อะไรคือการฝึกอบรมที่เน้นผลลัพธ์จากการเรียนรู้?

(Outcome - based Training : OBT)

คือกระบวนการฝึกอบรมที่นำความต้องการในการเรียนรู้ เป็นตัวกำหนดเพื่อการกำหนดหัวข้อ รูปแบบ และเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์องค์กร มิใช่การฝึกอบรมที่เคยทำมา (Traditional) ที่ระบุหัวข้อที่น่าสนใจว่าผู้เรียนควรจะรู้ แล้วนำเสนอการสอน

กระบวนการเป็นอย่างไร?

กระบวนการออกแบบหลักสูตรอยู่ภายใต้แนวความคิด ความสอดคล้องกันขององค์ประกอบการเรียน (Constructive Alignment) ที่มีขั้นตอนคือ

  1. การกำหนดผลลัพธ์จากการเรียนรู้
  2. การประเมินผลเพื่อทราบถึงความสามารถที่มี
  3. การกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและวิธีการ

OBT

มั่นใจได้อย่างไรว่าจะเป็นหัวหน้างานที่มีความสามารถตอบโจทย์องค์กร

มั่นใจด้วยการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้น ที่คำนึงถึงผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกัน (Backward Design) และมีการกำหนดตัววัด (Indicator) ควบคุมการฝึกอบรมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงความก้าวหน้า (Monitoring) และสามารถปรับแก้ในกรณีมีปัญหาที่จะทำให้ไม่บรรลุผลลัพธ์

ออกแบบกระบวนการและถ่ายทอดความรู้

โดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ปรมาจารย์ที่คลุกคลีวงการคุณภาพกว่า 40 ปี

ถ้าองค์กรหรือ HR มีความสนใจ ทำอย่างไร

ให้สมาคมฯ เข้าไปพบปะผู้บริหาร
ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับองค์กร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 02-7173000 ต่อ 793 (คุณขันทอง) e-mail : khanthong@tpa.or.th


คำสำคัญ: หัวหน้างานมืออาชีพ หัวหน้างาน มืออาชีพ Supervisor Competence Competency ฝึกอบรม