Writer - About & FAQ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ Writer

เพื่อให้เกิดศูนย์รวมคนรักสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญ, Writer จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดชุมชนเชิงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม, คุณภาพ, เทคโนโลยี, และอื่นๆ อีกมากมาย

Writer แบ่งกลุ่มต่างๆ ออกทั้งหมดเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นชุมชนต่างๆ ดังนี้

 1. กลุ่มอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์และชิ้นส่วน, อาหาร, พลาสติก, ยาและเคมีภัณฑ์, เหล็กและเหล็กกล้า, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไม้และเครื่องเรือน, ยางและผลิตภัณฑ์ยาง, เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์, รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง, อัญมณีและเครื่องประดับ, สิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มคุณภาพ: ระบบ 5 ส, ระบบ Kaizen, ระบบ QCC, ระบบ TPM, ระบบ TQM, ระบบ ISO, ระบบ HR, การบริหารจัดการ, วินิจฉัย, Lean, Quality Statistics
 3. กลุ่มเทคโนโลยี: IT, GAME , ROBOT, E-Commerce
 4. กลุ่มอื่นๆ: สุขภาพ, การท่องเที่ยว, วิชาการ, ญี่ปุ่น, ธรรมะ, การ์ตูน, Executive Interview, เรื่องอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นนักเขียน กรุณาอ่านรายละเอียด และสมัครสมาชิกได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ท่านที่เป็นสมาชิก E-Service อยู่แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถ Login เข้าใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 1. ข้อเขียนและภาพประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นการรวบรวม เรียบเรียงขึ้นใหม่จากต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ ต้องระบุที่มาโดยละเอียด และส่งสำเนาแนบมาด้วย หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ส.ส.ท.จะไม่ต้องรับผิดชอบในบทความผิดดังกล่าวแต่ประการใด โดยนักเขียนอิสระนั้น ๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 2. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจลบบทความออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ท่านต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้
 4. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ ส.ส.ท. ถือเป็นสิ้นสุด
 5. ทุกท่านที่สมัครสมาชิก หมายความว่า ท่านยอมรับ "เงื่อนไขการสมัครสมาชิก" ทุกข้อ

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมีข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

 1. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ข้อมูลใดๆ จากทางสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 3. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม
 4. ห้ามกระทำการใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในระบบ
 5. ห้ามสมาชิกกระทำการส่งข้อมูลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM ลงในระบบ ผู้ที่ทำการส่งข้อมูลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 6. ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
 7. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 10. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
 12. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
 13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 14. กรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุ
 15. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบ เบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
 16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบโดยรวม เช่นการละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

ทางสมาคมฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา

 1. คลิกปุ่ม 'สมัครสมาชิก' บริเวณด้านบน เพื่อสมัครสมาชิกผ่านระบบ E-service
 2. เลือกประเภทสมาชิก จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกกลับไปให้ที่ E-mail ท่าน
 3. เข้าใช้งาน Writer ด้วย username และ password ที่ได้สมัครไว้ ระบบจะสร้าง account ให้ท่านโดยอัตโนมัติ

note: สำหรับสมาชิกที่เคยทำการสมัครสมาชิกกับระบบ TPA E-Service ท่านสามารถใช้ User Name และ Password เก่าในการ Log-In ได้ทันที

 • หลังจากทำการ log in เข้าสู่ระบบ ให้กดปุ่ม 'เพิ่ม-แก้ไขงานเขียน' ด้านขวาของชื่อ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบการเขียน-แก้ไขเรื่อง
 • ท่านสามารถเพิ่มเรื่องใหม่ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มเรื่องใหม่' เพื่อทำการเขียนเรื่องใหม่
 • กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (กรุณาอ่านคำแนะนำด้านข้าง ทางขวาของช่องที่ท่านกรอก เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล) จากนั้น รอสักครู่ ระบบจะทำการเก็บข้อมูล และนำท่านไปสู่หน้าเขียนเรื่อง
 • ภายในงานเขียน 1 เรื่องสามารถเขียนได้หลายตอน
 • ท่านสามารถเขียนบทความของท่าน เป็นตอนๆ ได้ ด้วยการเช็คที่ 'ต้องการ' เขียนหน้า(ตอน)ต่อไป หรือเช็คที่ 'ไม่ต้องการ' หากท่านไม่ต้องการเขียนตอนต่อของบทความท่าน
 • การเพิ่มภาพ ท่านสามารถหาภาพในอินเตอร์เนตที่ถูกใจ คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก Copy จากนั้น ในหน้าแก้ไขงานเขียนของคุณคลิกขวาในช่องเขียน แล้วเลือก Paste ภาพที่คุณเลือกไว้ จะลงมาอยู่ในงานเขียนอัตโนมัติ (หากนำภาพมาจากเว็บไซต์อื่นกรุณาอ้างอิงถึง และควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพด้วย)
 • สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ HTML ท่านสามารถใส่ลูกเล่น ให้กับบทความของท่านได้ ด้วยการกดที่ปุ่ม <>