มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 505717 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

 8. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

      8.1 ทั่วไป                
         
8.2 การตรวจติดตามและการตรวจวัด

                             8.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า   (ดูข้อกำหนดที่ 1)  
                             8.2.2 การตรวจติดตามภายใน  จะมีการทำ  IQA  อ่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง  เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานเป็นไปตามระบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO  9001 :  2000  หรือไม่
                             8.2.3 การตรวจติดตามและการตรวจวัดกระบวนการต่าง ๆ
                                 1)  กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย

                                                        1.  งานแผนการสอน  ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้รวบรวมโครงการสอนและแผนการสอนของครู-อาจารย์ทุกท่าน  ส่งที่ผู้อำนวยการ       เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นว่าแผนการสอนมีเนื้อหาตรงกับหลักสูตรและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานรายวิชาหรือไม่  อย่างไร
26724_untitled.gif
26724_u.gif


                                                        2.  เมื่อแผนการสอนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน  จะทำการนิเทศและติดตามการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน  และ      รายงานเสนอผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการตามลำดับ  หากมีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามของหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่กำหนด  คณะกรรมการชุดดังกล่าว       จะเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเพื่อนำเข้าสู่ปฏิบัติการแก้ไข  ด้วยกระบวนการนิเทศการสอนทันที

                 2)  กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ประกอบด้วย

                                                        1.  งานกิจกรรมลูกเสือ   ฝ่ายกิจกรรม    จะประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดทำหลักสูตร  ตารางเรียน  และกิจกรรมการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผลในรายวิชา   กิจกรรมลูกเสือ  ของผู้กำกับ และรองผู้กำกับ  โดยฝ่ายกิจกรรมจะเป็นผู้ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด  และตารางเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งมีการวัดผลประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด    อย่างจริงจังหรือไม่  จากนั้นจะสรุปผลเสนอไปยังรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา   และผู้อำนวยการ    เพื่อพิจารณานำเข้าสู่ปฏิบัติการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับ          และรองผู้กำกับต่อไป

                                                        2.  งานกิจกรรมชมรม  ฝ่ายวิชาการนักศึกษา  ฝ่ายกิจกรรม  จะกำหนดแผนงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา  โดยทำการเปิดเป็นชมรมต่าง ๆที่คาดว่าจะส่งผลต่อ  ทักษะและ     องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมจะเป็นผู้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของชมรมแต่ละชมรม  ว่าได้มีการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปโครงการที่กำหนดหรือไม่          พร้อมทั้งมีการวัดผลประเมินโครงการต่าง ๆ  จากนั้นจะสรุปผลการประเมินเสนอไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้อำนวยการ  เพื่อพิจารณานำเข้าสู่ปฏิบัติการแก้ไข  ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุของโครงการต่อไป

   ส่วนกระบวนการสนับสนุนอื่นที่เกียวกับสถานศึกษษจะระบุใน  ตอนหลัง 

                                     


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที