ธีระพงษ์

ผู้เขียน : ธีระพงษ์

อัพเดท: 10 พ.ย. 2008 21.19 น. บทความนี้มีผู้ชม: 247221 ครั้ง

บทความในส่วน ของ Cross Function Team นี้ ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองนั้น มิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

แต่บทความที่เขียนนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ลงมือปฏิบัติในหน่วยงานคุณภาพขององค์กร ซึ่งองค์กรที่ผมทำงานอยู่ได้ พยายามสร้างระบบคุณภาพ

ที่มุ่งสร้างพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร โชคดีที่ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญ และพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น 4 ปี

บทความนี้จะเป็นการบันทึกประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นจนสู่ความสำเร็จ ซึ่งหวังว่าจะผู้อ่านจะสามารถนำไปแนวทาง เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในองค์กรของตนได้

13/10/2008 เรื่องเด่นวันนี้

ขอบคุณผู้อ่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมบทความเล็กๆ เรื่องนี้ อย่างไรก็ดีหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปช่วยติชมด้วยทั้งจากผู้อ่าน และผู้รู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดครับ หรือผู้อ่านต้องการให้เสริมในมุมไหนผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


โครงสร้างทีมคุณภาพ


ความเป็นทีมนั้นจากต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูง ลงมาสู่ผู้บริหารระดับกลาง และลงไปสู่ปฏิบัติงานในที่สุดทีมนั้นจะประกอบด้วย ทีมผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ที่ถือบังเหียน
(Steering-Level Committee) ทีมผู้บริหารระดับกลางเป็นทีมผู้บริหารคุณภาพ (Quality Management Team) และคนทำงาน หรือผู้ปฏิบัติการนั้นเป็นทีมปฏิบัติการ ที่เป็นเหมือนฝันเฟืองที่ผลักดันให้กระบวนการทำงาน (Operational Team) เมื่อทั้งสามระดับต้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้วงจรคุณภาพของ Deming ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง

 

ทีมผู้บริหารระดับสูง (Steering-Level Committee)

เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย M.D. และ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ทีมผู้บริหารระดับสูงนี้จะต้องนำข้อมูลทั้งจากภายนอก (เช่น ลูกค้า, เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม ฯลฯ) และข้อมูลภายใน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน, กระบวนการทำงาน ฯลฯ) มาประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนา และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยกระจายแผนยุทธศาสตร์นั้นสู่ทีมบริหารคุณภาพ ซึ่งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในทีมผู้บริหาระดับสูงจะต้องรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ตามที่ได้รับเหมาะหมาย และจะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยแผนยุทธศาสตร์นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะการ และเหมาะสม

 


ทีมผู้บริหารคุณภาพ (Quality Management Team)

ทีมนี้เป็นทีมคุณภาพซึ่งบริหารงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ซึ่งผู้จัดการฝ่ายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์เข้ามาเป็นผู้นำตามบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมซึ่งตอบสนองเป้าหมายองค์กรทีมผู้บริหารคุณภาพจะนำทักษะ (Skill) ที่ตนมีอยู่นั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกระบวน และมีคุณค่าแก่สมาชิกในทีมอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายจะถูกกระจายสู่ทีมผู้ปฏิบัติงาน (ฝ่าย) ให้สามารถทำงานได้ และก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน หรือลดกระบวนการทำงาน รวมถึงขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในที่สุด

 

 

ทีมปฏิบัติการ(Operational Team)

หมายถึง บุคลากรที่ทำงานตามหน้าที่ของตนตามกระบวนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของทีมซึ่งฝ่ายของตนเป็นสมาชิกอยู่ในทีมคุณภาพนั้นๆ  บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าที่รวบรวม, วิเคราะห์, และสรุปข้อมูลเบื้องต้นส่งเข้าทีมคุณภาพเพื่อให้แก้ไขปัญหา หรือเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป บุคลากรทุกคนจะต้องทำงานตามบทบาท, หน้าที่ และกระบวนการของตนอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อใดต้องการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น บทบาท, หน้าที่ หรือกระบวนการ ทีมปฏิบัติการจำเป็นจะเป็นต้องส่งเรื่องเข้าทีมเพื่อทำการตัดสินใจ ส่วนทีมผู้บริหารระดับสูงจะต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ และความเข้าใจ รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคน เครื่องไม้เครื่องมือ การจัดการ หรือแม้กระทั่งเงิน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนจะต้องมีการกำหนดเมทริกซ์ในการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามระดับขั้นของบุคลากรแต่ละคนและจะต้องวัดผลได้

 

การพัฒนาคุณภาพจะถูกจัดการผ่านโครงสร้างทีมเหล่านี้เพื่อตอบสนองเป้าขององค์กร สายการบังคับบัญชาจะต้องนำไปสู่การพัฒนาทั้งกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้นำในแต่ละทีมจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความชัดเจนในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต้องเป้าหมายของทีม กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคลากรในให้ความสำคัญต่อเป้าหมายของทีม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องถูกให้ความรู้ในเรื่องการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายทีมมาก่อนเป้าหมายของตนเอง หรือให้ความสำคัญเฉพาะงานที่ตนเองทำอยู่เป็นประจำเท่านั้น


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที