ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 16 เม.ย. 2009 13.14 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10601 ครั้ง

เกร็ดความรู้...จากงานสัมมนา
HR Contribution

งานเขียนนี้ เป็นรายงานสรุปองค์ความรู้ที่ผมได้จัดทำขึ้นนำเสนอผู้บังคับบัญชาจากการที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับตัวด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) ในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ที่ผ่านมา ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ HR ครับ...


กลยุทธ์การปรับตัวแบบ Wise Organization กรณีศึกษา PTTEP

กลยุทธ์องค์การที่ชาญฉลาด (Wise Organization) เป็นเรื่องที่องค์การเน้นการปรับตัวอย่างชาญฉลาดด้วยการกำหนด และวางแผนยุทธ์ศาสตร์ที่ดี มีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

การปรับตัวอย่างที่เรียกว่าชาญฉลาดนั้น จากกรณีศึกษาได้ให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

1) ปตท.สผ. ใช้เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าในโครงการที่มีอยู่ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  จำแนกได้ 2 ระดับ 
      ระดับองค์การ มีกลยุทธ์ที่ใช้ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ดังนี้
      - การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)  โดย ปตท.สผ. จะปรับปรุงกระบวนการหลักๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
     - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ ในการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาโครงการก่อนว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
     - ชะลอการลงทุน (Investment Delay) คือ มีนโยบายให้ชะลอการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ บางโครงการ เพื่อพิจารณาทบทวนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อโครงการ
     -  ทบทวนงบประมาณ (Budget Review) คือ มีการทบทวนงบประมาณในการทำงานที่ได้ตั้งไว้ ว่าสามารถลดลงได้อีกเท่าไร แต่ทั้งนี้ต้องรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ให้ดีเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
    ระดับหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการทำงาน กลยุทธ์ กิจกรรม และวิธีการดำเนินงานเพื่อรองรับการปรับตัวในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ดังนี้
     - นำเอาระบบการบริหารศักยภาพของพนักงาน (Competency Management Systems : CMS) มาใช้ในองค์การ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ความสามารถของพนักงาน ในทุกกระบวนการของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาว่าจ้าง การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
     - การจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (HR Activity) เช่น การจัด HR Days เพื่อเปิดโลก HR ให้กับพนักงานได้รับทราบ เป็นต้น
     - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า HR Strategic Partners เป็นการแต่งตั้งตัวบุคคลให้ไปปฏิบัติงานประจำอยู่กับหน่วยงานปฏิบัติการต่างๆ เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของ Line Manager เพื่อประสานความต้องการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งการสรรหาว่าจ้าง การเลื่อนหรือปรับตำแหน่ง การโยกย้ายพนักงาน การจัดทำแผนการฝึกอบรม เป็นต้น
     - การบริหารจัดการความรู้ในองค์การ (Knowledge Management) โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันได้โดยตรง
     - การชะลอการสรรหาว่าจ้างพนักงานในกลุ่มสนับสนุน (Freeze Support Manpower)โดยได้ทำการวิเคราะห์จำนวนพนักงานในปัจจุบัน และพบว่ามีการว่าจ้างพนักงานในกลุ่มงานสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้มีการชะลอการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างในกลุ่มงานดังกล่าวเพิ่ม และให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทน

2)  ปตท.สผ. ทำการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน โดยเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความมุ่งมั่นและเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงาน  โดยใช้วิธีการสื่อสารทั้งที่เป็นภายใน เช่น  E-mail, Website, Web Board, Newsletter, และ Department Away Day

3)  ในการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก  ปตท. สผ. ได้มุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นในการดำเนินการให้เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แต่มีการบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการสื่อสารหลายช่องทางได้แก่ Annual Report, Public Newsletter, Advertisement, Spot Radio รวมทั้ง Website เป็นต้น

รายละเอียดของเรื่องนี้  ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย Download ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ครับ http://www.hrd.nida.ac.th/change.php 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที