ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 16 เม.ย. 2009 01.19 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6141 ครั้ง

เกร็ดความรู้...จากงานสัมมนา
HR Contribution

งานเขียนนี้ เป็นรายงานสรุปองค์ความรู้ที่ผมได้จัดทำขึ้นนำเสนอผู้บังคับบัญชาจากการที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับตัวด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) ในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ที่ผ่านมา ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ HR ครับ...


กลยุทธ์การปรับตัวแบบ Wise Organization กรณีศึกษา Club Andaman Group

แนวทางในการจัดการและวางแผนรับมือกับสภาวะวิกฤติของ Club Andaman Group มีดังนี้

1) องค์การมีการกำหนดแผนรองรับและจัดการกับวิกฤติต่างๆ อยู่เสมอ ด้วยวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลของผู้นำที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การที่มักมีเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อองค์การ โดยมีแนวทางหลักๆ ที่ใช้อยู่ แต่ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนำระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์การตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (Quality Management System) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPIs: Key performance indicator) เพื่อทำการวัดและประเมินผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เพื่อตรวจสอบและสร้างเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2) องค์การมีการวางแผนจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร ในการคาดคะเนแนวโน้มทางการเงินและผลกระทบต่างๆ และให้ความสำคัญในการสำรวจบริบทแวดล้อมอยู่เสมอ

3) องค์การ มีคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทำให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองจากองค์การอื่นๆ ทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสถานการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

4) ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการเติบโตของธุรกิจ (Business life cycle) เป็นอย่างดีและมีการเตรียมพร้อมในการรับมืออย่างไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนกกับการเติบโตหรือถดถอยของธุรกิจ

5) ฝ่ายบริหารมีทัศนคติในด้านการกำหนดเป้าหมายขององค์การ และมีจุดยืนในการพัฒนาองค์การและพยายามรักษามาตรฐานขององค์การให้เป็นเลิศตามระดับที่ตั้งไว้

6) องค์การมีนโยบายด้านการให้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน มีการจัดสรร
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม และเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ

รายละเอียดของแต่ละเรื่อง ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย Download ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ครับ http://www.hrd.nida.ac.th/change.php 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที