ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 เม.ย. 2010 12.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 274822 ครั้ง

E THANOL ……….energy of THAILAND

Biofuels:….เป็นแหล่งพลังงานที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมา….แล้วใช้ไป….และผลิตขึ้นมาใหม่ เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด…เปรียบเสมือนเป็น…renewable or sustainable energy…biofuels ….ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางคือ…..biodiesel…ethanol


(Biofuel) ETHANOL.....energy of THAILAND

 

ตอนที่ 2

 

บทที่ 1  เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)

1.1 บทกล่าวนำ                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

           เชื้อเพลิง (fuel) เป็นสสาร*(matter) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน, ไฮโดรเจน และกำมะถัน  เมื่อถูกนำมาเผาไหม้กับออกซิเจน (combustion Reaction) แล้ว จะปลดปล่อย หรือ ให้พลังงานความร้อน**ออกมาโดยเราใช้เทคนิคทางวิศวกรรม ควบคุมเพื่อนำมาพลังงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้                       

           เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากมวลสารสิ่งที่มีชีวิตจำพวกพืชเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (carbon-based)  เราเรียกมวลสารเหล่านี้ว่า ชีวมวล (Biomass) จัดเป็นสารอินทรีย์ (organic matter)  ประเภทหนึ่ง พืชมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสัตว์ คือสามารถสร้างกระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthetic Process) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในเซลล์ เท่ากับเป็นการสะสมพลังงานในรูปของสารอินทรีย์  และเราสามารถนำสารอินทรีย์เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ หมัก  กระบวนการย่อย หรือกระบวนการเผาไหม้ (ดังแสดงในรูปที่1)  จนปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปต่างๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานเคมี พลังงานกล เป็นต้น  เชื้อเพลิงจำพวกพืชที่เราสามารถปลูกขึ้นมาในระยะเวลาที่ควบคุมได้จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ( renewable energy) บนพื้นดิน ได้แก่ เศษ/ เปลือกไม้ ยูคา สน ยางพารา และไม้อื่นๆ ฟางข้าว แกลบ เปลือก/กะลา  ทะลาย/กะลา ปาล์ม  เศษต้นกระถินสับ มูลสัตว์ทั้งแห้งและเปียก น้ำล้างจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารที่ใช้สารอินทรีย์เป็นวัตถุดิบ                           

                                                                                                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[* สสาร หมายถึง วัตถุที่มีมวลหรือมวลสาร(mass)และต้องการที่อยู่คือมีปริมาตร (volume) และสถานะ (state) ที่สสารจะดำรงอยู่ได้มี 3 สถานะคือ ของแข็ง (solid) , ของเหลว (liquid) และก๊าซ (gas) ]                                                           

[**พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงานได้ พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ - พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น เรือที่กำลังวิ่งในน้ำ  ลูกเทนนิสที่กำลังลอยอยู่บนอากาศ  และ พลังงานศักย์ (Potential energy) เป็นพลังงานที่เกิดในวัตถุภายใต้การกระทำของแรง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ได้และ จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้….พลังงาน มีหลายแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น โดยพลังงานต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและทดแทนไปมากันได้เช่น พลังงานเคมี ….เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า…..พลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล  เป็นต้น การใช้พลังงานรวมของประเทศสามารถบอกถึง การที่ประเทศใดๆเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ]                                       

 


          
90275_Picture20.png

  

รูปที่ 1 แสดงสมการเผาไหม้ของสารอินทรีย์

 

          เชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว ก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) เกิดอยู่ภายใต้พื้นดิน  เป็นสารประกอบของ กลุ่มไฮโดรคาร์บอน* (hydrocarbon)  ได้แก่ ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ  ถ่านหิน  เป็นเชื้อเพลิงประเภทสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้าง/ ผลิตขึ้นมาทดแทนได้ใหม่  ซึ่งจะหมดไปจากโลกมนุษย์ ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน  ซึ่งจำเป็นที่พวกเราจะต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานนี้ให้คุ้มค่าที่สุด  ในปัจจุบันมนุษย์พยายาม หาพลังงานอื่นๆมาทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากธรรมชาติ เช่นพลังงานจากน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และพลังงานจากชีวเคมีต่างๆที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติได้นั้น เช่นจากกระบวนการหมัก สารอินทรีย์  ทำให้เกิด ก๊าซชีวภาพ** หรือแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้                      

           อนึ่งแร่กัมมันตรังสีก็จัดเป็นแร่ธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้สร้างพลังงานโดยการทำให้เกิดการแตกตัวในเตาปฏิกรณ์แล้วให้พลังงานนิวเคลียร์ออกมาใช้ประโยชนได้ เช่นยูเรเนียม (U-234 ,U-235, U-238 ) สามารถนำเอาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าปรมาณู ใช้เดินเครื่องเรือดำน้ำ ใช้ทางการแพทย์  การเกษตร  และอื่นๆอีกมากในขณะที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีโทษและมีความร้ายแรงมหาศาล ถ้านำมาเป็นเป็นเชื้อเพลิง ของระเบิดปรมาณูในการทำสงคราม ขนาดสามารถทำลายล้างโลกได้ทีเดียว                   

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon)คือสารประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (carbon) และไฮโดรเจน (hydrogen) ไฮโดรคาร์บอนทุกตัวจะมีแกนกลางคาร์บอนโดยมีอะตอมไฮโดรเจนเกาะอยู่รอบๆไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม ( petroleum)                                                                                                                                                      
**ก๊าซชีวภาพ
(Biogas) หรือ ไบโอแก๊ส เป็น แก๊สที่ได้ จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน   (anaerobic)  เรียกว่า การหมัก (fermentation)  สารอินทรีย์ จำพวกมูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหาร หรือโรงงานขยะ มีองค์ประกอบเป็นแก๊สมีเทน (CH) ประมาณ 50-65 % และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ประมาณ  35-45% ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ เช่น ไฮโดเจน (H) ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HS) ไนโตรเจน (N) และไอน้ำ

    

                                                   

         


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที