ภัยมณี

ผู้เขียน : ภัยมณี

อัพเดท: 11 ก.พ. 2011 10.47 น. บทความนี้มีผู้ชม: 9104 ครั้ง

นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง คน
นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง ความคิด
นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต (ผม)

...อย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนะครับ...


นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

 
“...คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ และจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า จักรยานสำหรับความคิด…” (Bloomberg Business week Thailand, 2553: 51)

จากคำกล่าวของ  Steve jobs เจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สะท้อนให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์มากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดของมนุษย์ และเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะเดียวกันสิ่งที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ นั่นคือ นวัตกรรม

หากมองความหมายของ นวัตกรรม (Innovation) ตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น จากนิยามข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์คิด ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยความต้องการของมนุษย์ที่ไม่หยุดยั้ง จึงเกิดการคิดค้น ประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, www. 2554)

จากนิยามของนวัตกรรมและคำกล่าวของ  Steve jobs ข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรม ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ หลายประเทศใช้ นวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญในการบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของตน อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน นวัตกรรมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ นั่นคือ หุ่นยนต์แอนดรอยด์ หรือ หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีรูปลักษณ์ของหญิงสาว หุ่นยนต์ดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ทั่วไป เนื่องจากสามารถแสดงอารมณ์ได้ประหนึ่งว่าเป็นมนุษย์จริง ๆ  (สยามดารา, www. 2553) นวัตกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการท้าทายธรรมชาติ โดยการสร้างสิ่งที่เหนือมนุษย์ กล่าวคือ ไม่ใช่มนุษย์แต่มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันและมีประสิทธิภาพมากกว่า

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก แม้ในอดีตประเทศญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้สงคราม และสร้างความเสียหายมหาศาล จนหลายคนไม่อาจคิดว่าญี่ปุ่นจะกลายจะเป็นประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉกเช่นปัจจุบัน แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีจะมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ พื้นที่จำกัด การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ถึงกระนั้น ประเทศญี่ปุ่นก็ยังสามารถยืนหยัดจนกลายเป็นประเทศชั้นนำของโลกได้ด้วย นวัตกรรม

หากมองในมิติสังคมไทยกับนวัตกรรม พบว่า สังคมไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา นั่นหมายความว่า กำลังพัฒนาในทุกด้านหมายรวมถึงด้านนวัตกรรมด้วยเช่นกัน ส่งผลให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยยังมีน้อยและไม่โดดเด่นมากนัก  แต่ขณะเดียวกันภาครัฐและภาคเอกชนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมจึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการแข่งขันนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ นวัตกรรม พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้าน นวัตกรรม อยู่ตลอดเวลา อาทิ แข่งขันหุ่นยนต์ Young Innovator 2011 เยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 2554 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์   เป็นต้น

อย่างไรก็ตามนวัตกรรม ก็เปรียบได้กับดาบ  2 คม คือ มีทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ผลดี คือ การใช้นวัตกรรมเพื่อผลักดันประเทศให้เกิดการพัฒนา เพื่อช่วยลดต้นทุนใน  การผลิตของภาคอุตสาหกรรม ส่วนผลเสีย คือ การใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการยึดครองอำนาจ อาทิ       การผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการทำลายล้างมวลมนุษยชาติ เป็นต้น แม้ว่านวัตกรรมจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำของโลก แต่การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบเหล่านั้นอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ อาทิ

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ นวัตกรรมส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต นวัตกรรมทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น จนบางครั้งมนุษย์ลืมความยากลำบากไป มนุษย์อาศัยนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของตน แต่มนุษย์ไม่ได้อาศัยนวัตกรรมตอบสนองคนหมู่มาก

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ นวัตกรรมก่อเกิดความเจริญภายในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ประเทศได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ นวัตกรรมสามารถทำให้ประเทศฟื้นตัวจากสงครามได้ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และนวัตกรรมยังเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจมีศักยภาพในการต่อรองในทุกด้าน

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นวัตกรรมส่งผลให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “เหนือธรรมชาติ” อาทิ หุ่นยนต์แอนดรอยด์ ของประเทศญี่ปุ่น และนวัตกรรมยังส่งผลให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ก่อเกิดภัยธรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งละลายในขั้วโลกเหนือ น้ำท่วมในหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังขาดสมดุล อันเนื่องจากการใช้นวัตกรรมในทางที่มิชอบนั่นเอง

แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจมีปัจจัยหลายประการ แต่ประการหนึ่งที่สำคัญ  นั่นคือ  นวัตกรรม แม้ว่านวัตกรรมจะถูกตีตราว่าหมายถึงความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศนั้น ๆ แต่การใช้นวัตกรรมให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยจิตสำนักประกอบกัน จึงจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตอยู่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความสุขได้อย่างแท้จริง

นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง      คน

นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง      ความคิด

นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง      วิถีชีวิต

นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง      เศรษฐกิจ

แต่ จิตสำนึกไม่อาจเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม            

 

รายการอ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  (2554). นวัตกรรม [ออนไลน์]. ได้จาก:

http://rirs3.royin.go.th/word19/word-19-a0.asp

สยามดารา. (2553). ญี่ปุ่นเจ๋ง!เผยโฉมหุ่นยนต์สาวแสดงอารมณ์ทางใบหน้าเหมือนมนุษย์ [ออนไลน์].

ได้จาก: http://www.siamdara.com/ColumnDetail.asp?cid=8739

________. (2553). เจ้านาย Steve jobs. Bloomberg Business week Thailand: 51


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที