อภสอร

ผู้เขียน : อภสอร

อัพเดท: 14 ก.พ. 2011 18.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 11201 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอ่านบทความและบทกลอนเกี่ยวกับนวัตกรรมของหนู ในวันวาเลนไทน์ ...วันแห่งความรักและมอบความรู้สึกดีให้แก่กัน..หนูขอมอบให้เป็นของขวัญแด่ทุกท่านเพื่อให้ตระหนักถึง"นวัตกรรม"...นะค่ะ^^


นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก...บทความ+บทกลอน

                                     

                                   "นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

นวัตกรรม เป็นคำที่เราได้ยินแล้ว หลายคนคงนึกถึง หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนแต่มีความเป็นนวัตกรรมอันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความคิดและความสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส ซึ่งต้องมีความชัดเจน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและสำคัญต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของเราในปัจจุบันที่เกิดจากนวัตกรรมนั้นมีมากมาย นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ความเป็นนวัตกรรมยังไม่ได้หยุดรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาของมนุษย์เรา ให้มีฉลาดขึ้น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ในหลายๆด้าน อาทิเช่น

ด้านสังคม  ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนมีนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่การอาศัยในบ้าน ขณะนี้ได้มีการสร้างบ้านอัจฉริยะที่สามารถรับรู้และตอบสนองมนุษย์ได้เหมือนมีชีวิต อีกทั้งบ้านยังมีระบบที่ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น ระบบบ้านแสงอาทิตย์  ในเรื่องการคมนาคม มนุษย์เราก็มีระบบขนส่งที่ระบบที่ถือว่าเป็นระบบอัจฉริยะและไม่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิล  ที่เห็นได้ชัดเจน คือ รถไฟฟ้าชินคันเซน(Shinkansen) ของประเทศญี่ปุ่น ที่ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นระบบขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง หรือแม้แต่มนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันในแต่ละวัน นวัตกรรมก็ได้ทำให้มนุษย์ที่ในอดีตไม่สามารถพูดคุย สนทนากันในที่อยู่ในระยะไกลได้ แต่ในปัจจุบันสามารถทำได้มากกว่าได้ยินเสียงสนทนาแต่ยังทำให้เห็นหน้าและการเคลื่อนไหวของกันและกันโดยผ่าน ทางโทรศัพท์ระบบ 3G ระบบโซเชี่ยวเน็ตเวิร์คหรือสังคมออนไลน์ ที่เป็นกระแสนิยมของคนยุคสมัยนี้

ด้านการศึกษา นวัตกรรมช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูผู้สอนกับนักเรียนซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นกำลังปัญญาของชาติได้เข้าถึงความรู้  ได้สัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ในการสอน  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์การต่อยอดความรู้ที่มี และยังช่วยทำให้อาจารย์เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการสอนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้ กระบวนการคิด และสื่อการสอน  เช่น การเน้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning organization) มากกว่าเป็นองค์กรที่เน้นในกฎระเบียบ

ด้านรัฐบาลและการปกครอง ได้สร้างนวัตกรรมในการบริหารเช่นเดียวกัน ตัวอย่างระบบราชการไทยที่ได้มีการปฏิบัติแล้วคือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)ได้สร้างระบบ Public Service Management Standard and Outcome (PSO) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทย ด้านการจัดการของระบบบริการประชาชน ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นต้น ในด้านการทหารก็ได้มีการใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐ เช่น แผนการจัดการเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลของนานาชาติ

ด้านเศรษฐกิจ   เป็นที่ทราบกันดีว่าห้าง ร้าน บริษัท และอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการจะทำให้องค์กรเหล่านั้นประสบผลสำเร็จและสามารถแข่งขันกันได้ในตลาดโลก ไม่ใช่การผลิตแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดการทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการ การบริหาร และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีนวัตกรรมหลายอย่างที่ในโลกของธุรกิจนำมาใช้  ตัวอย่างเช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง General Electric กับการนำแนวคิดของ Six sigma มาใช้ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบในการนำแนวคิด Six sigma มาใช้กับองค์กรทั่วโลก   ธุรกิจด้านฟาสต์ฟู้ดอย่าง  McDonald หรือ ธุรกิจด้านบริการ Federal Express, Disney world รวมทั้ง seven-eleven ก็ยังให้ความสำคัญด้าน TQM (Total Quality management:การจัดการคุณภาพโดยรวม)มาใช้ในการวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนวัตกรรมการจัดการองค์กร จะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของประเทศและยังส่งผลที่ดีต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากอีกด้วย

ซึ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ได้เกิดขึ้นและยังมีนวัตกรรมอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวมา เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ ฯลฯ ที่รอให้มนุษย์เราได้คิดค้นและสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอีกมาก

โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวัน หนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงนั่นคือ นวัตกรรมดังเช่นตัวอย่างที่ได้กล่าวมา ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ในมิติทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่แทรกอยู่ทุกมิติของทุกสาขาอาชีพ ทุกด้านขององค์ประกอบของสังคมและในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใช้เราต้องมีการจัดการที่ดีและมองผลกระทบให้รอบด้าน เพราะในการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจะเกิดผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีเสมอ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือหากเราสร้างแต่นวัตกรรมแต่ไม่ใส่ใจโลก ไม่เคารพธรรมชาติแล้ว วันหนึ่งธรรมชาติก็จะย้อนกลับมาทำลายล้างพวกเรา ดังที่เห็นได้จากมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาด ปรากฎการณ์ความผิดปกติของฤดูกาลล้วนเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์เราทั้งสิ้น ดังนั้นเราต้องศึกษาระบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวไปพร้อมกับโลกใบนี้ของเรา ดังบทกลอนนี้

 

นวัตกรรมเอ๋ยนวัตกรรม                      คือการทำสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์

ใช้ความรู้ให้เกิดผลอย่างอนันต์                              สารพันสิ่งอันให้วัฒนา

                                                                การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้             ทั้งไอที เศรษฐกิจ การศึกษา

ล้วนนำนวัตกรรมมาพึ่งพา                                      พัฒนาตัวยารักษาคน

                                                                อีกภาครัฐ เอกชน การทหาร                    ผสมผสานนวัตกรรมอย่างหลากล้น

ยกระดับความเป็นอยู่ให้ทุกชน                              บังเกิดผลสิ่งดีทุกชีวา

                                                                โลกเราฤดูกาลวิปลาสเปลี่ยน                  ผันแปรเวียนด้วยน้ำมือมนุษย์หนา

เกิดภัยพิบัติโรคระบาดนานา                                  ล้วนเข่นฆ่ามวลมนุษย์ให้สิ้นกัน

                                                                เมื่อสร้างนวัตกรรมอย่างบรรเจิด            ตรองก่อนเถิดนวัตกรผู้รังสรรค์

คิดพิเคราะห์ผลกระทบทุกสิ่งอัน                            เพื่อโลกนั้นหมุนอยู่คู่เราเอย

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที