ปนัดดา

ผู้เขียน : ปนัดดา

อัพเดท: 10 ส.ค. 2011 21.14 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5800 ครั้ง

สแกนเนอร์ (Scanner)
เป็นอุปกรณ์ในการจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ


สแกนเนอร์ (Scanner)

สแกนเนอร์ (Scanner)
                     เป็นอุปกรณ์ในการจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ สแกนเนอร์แบ่งป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

141422_Sheet-Fed Scanner.jpg

         สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner)
                               ขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก การใช้สแกนเนอร์รุ่นมือถือนี้ ผู้ใช้ต้องถือตัวสแกนเนอร์กวาดไปบนภาพหรือวัตถุที่ต้องการ   

141422_Flatbed Scanner.jpg


         สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)

                               เป็นสแกนเนอร์ที่ผู้ใช้ต้องสอดภาพหรือเอกสารเข้าไปยังช่องสำหรับอ่านข้อมูล (scan head) เครื่องชนิดนี้จะเหมาะสมสำหรับการอ่านเอกสารที่เป็นแผ่น ๆ 

141422_handheld scanner.jpg

         สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner)

                        ป็นสแกนเนอร์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ผู้ใช้เพียงวางกระดาษต้นฉบับที่ต้องการไปบน เครื่องสแกนเนอร์ มีวิธีการทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ทำให้ใช้งานได้ง่า


สำนักงานส่วนใหญ่ที่ใช้สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงานต่างๆค่อนข้างมากก็เนื่องมาจากสแกนเนอร์มีความสามารถที่หลายหลากของการทำงาน สแกนเนอร์ใช้ในการรับข้อมูลภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร , แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์  , บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์และยังช่วยขจัดปัญหาการพิมพ์ข้อมูลเดิมใหม่,เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆได้จึงทำให้เกิดภาพรวมในการนำเสนอและทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งหากในสำนักงานเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆอย่างเช่น สำนักงานของรัฐบุคคลที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานในเรื่องของการส่งเอกสารให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือเรียกว่าฝ่ายบริหารงานทั่วไปบุคคลดังกล่าวจะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือส่งเอกสารไปยังฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น โดยใช้สแกนเนอร์ทำการถ่ายภาพเอกสารต่างๆ ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้ในสำนักงาน  เอกสารบางประ เภทอาจต้องส่งไปยังฝ่าย หรือหน่วยงานอื่นๆ  สามารถทำได้โดยส่งผ่านทางอีเมล์ อาจร่วมถึงงานประเภทภาพไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสาร สแกนเนอร์จะใช้งานได้ตลอดเมื่อคนในสำนักงานต้องการใช้งาน  ส่งเอกสาร ตกแต่งหรือจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ

ประเภทของภาพที่เกิดจากการสแกน  มักจะปรากฎได้หลายหลาย อย่างเช่น ภาพ Single Bit   เป็นภาพที่มีความหยาบมากที่สุดใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล น้อยที่สุดและ นำมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้แต่ข้อดีคือ ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยเก็บข้อมูลน้อยที่สุด ระยะเวลาสแกนสั้น ภาพ Gray Scale ภาพพวกนี้มีส่วนประกอบมากกว่าภาพขาวดำ โดยจะประกอบด้วยเฉดสีเทาเป็นลำดับขั้น ทำให้เห็นรายละเอียดด้านแสง-เงา ความชัดลึกมากขึ้นกว่าเดิม ภาพสี ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก ควาามสามารถในการสแกนภาพออกมาได้ละเอียดขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใช้สแกนเนอร์ขนาดความละเอียดเท่าไรตัวหนังสือ อกสารต่างๆ เช่น ต้องการเก็บเอกสารโดยไม่ต้อง พิมพ์ลงในแฟ้มเอกสารของเวิร์ดโปร เซสเซอร์ ก็สามารถใช้สแกนเนอร์สแกนเอกสาร ดังกล่าว และเก็บไว้เป็นแฟ้มเอกสารได้ นอก จากนี้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถใช้ โปรแกรมที่สนับสนุน OCR (Optical Characters Reconize) มาแปลงแฟ้มภาพเป็น เอกสารดังกล่าวออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน (CanoScan Toolbox 4.)

1. วางเอกสารบนสแกนเนอร์

2. เริ่มต้น CanoScan Toolbox

Windows
คลิ๊กเมนู [Start] แล้วเลือก [(All) Programs], [Canon], [CanoScan Toolbox 4.] และ [CanoScan Toolbox 4.] (ให้ Windows XP screenshot เป็นตัวอย่าง)
Macintosh
เปิดโฟลเดอร์ [Applications] แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กโฟลเดอร์ [CanoScan Toolbox 4.] ตามด้วยไอคอน [CanoScan Toolbox X]

141422_Untitled-11.jpg


3. หน้าต่างหลัก CanoScan Toolbox แสดงขึ้น

4. คลิ๊กปุ่มที่เหมาะสม (หน้าต่างตั้งค่าที่เกี่ยวข้องปรากฎขึ้น)

141422_Untitled-1.jpg


5. กำหนดการติดตั้งสแกนเนอร์ และตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บภาพสแกน ถ้าเป็นไปได้ ท่านอาจต้องทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์

6. คลิ๊ก "Scan"

  141422_Untitled-111.jpg

7. การสแกนเริ่มขึ้นตามการตั้งค่าที่ทำขึ้นในขั้นตอนที่ "5" เมื่อสิ้นสุดการสแกน ฟังก์ชั่นจะทำงานโดยการคลิ๊กปุ่มในขั้นตอนที่ "4"

ประโยชน์ของสแกนเนอร์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ

- เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วต่อองค์กร

- ช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน

- ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งานได้ง่ายต่อการดำเนินงาน

- สามารถได้งานที่ต้องการได้ตามเป้าหมายที่ต้องการไว้

-สามารถเก็บภาพไว้ได้นาน โดยที่ภาพยังคงคุณภาพเช่นเดียวกับต้นฉบับเดิมเสมอ 

-สามารถได้ภาพตามความต้องการที่องค์กรคาดหวังไว้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 
แหล่งที่มา http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8000047501.html

                http://www.prakan.ac.th/Link-Data/web-it/data/web%20dream/scanner.htm


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที