เจตณรงค์

ผู้เขียน : เจตณรงค์

อัพเดท: 16 ก.พ. 2016 09.06 น. บทความนี้มีผู้ชม: 16810 ครั้ง

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ได้พบเห็น และได้จัดทำ รายการประกอบแบบ (Specifications) เป็นจำนวนมาก จึงอยากแบ่งปัน เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดทำ รายการประกอบแบบประเภท ต่าง ๆ ที่ได้พบ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ประสบ พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดปลีกย่อย ต่าง ๆ เกี่ยวกับ รายการประกอบแบบ (Specifications) เพื่อให้ทุกท่าน ได้ทราบถึงความสำคัญ วิธีการจัดทำ ข้อพึงระวัง รวมถึงขอฝากแก่ทุกท่านในการที่จะพัฒนาระบบการจัดทำรายการประกอบแบบ (Specifications) ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน ที่ดี ทัดเทียม นานาอารยประเทศ ทั้งหลาย


รายการประกอบแบบ หรือข้อกำหนดคืออะไร

รายการประกอบแบบคืออะไร

 

รายการประกอบแบบ ในประเทศไทยมีคำเรียกหลายคำ เช่น รายการก่อสร้าง รายการรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม หรือรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้าง ข้อกำหนด ข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อกำหนดทางเทคนิคในการก่อสร้าง  เป็นต้น

 

                สำหรับคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า “Specification” ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บัญญัติศัพท์เป็น “ข้อกำหนด”

 

                      คำว่า Specification ในภาษาอังกฤษ The American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition  ให้ความหมายไว้ดังนี้

                      1.1 1  The act of specifying.

                      1.1.2                  a. Specifications A detailed, exact statement of particulars, especially                                                    a statement prescribing materials, dimensions, and quality of work for                                              something to be built, installed, or manufactured.

                                   b. A single item or article that has been specified.

                      1.1.3                An exact written description of an invention by an applicant for a patent.

                     

                      พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของข้อกำหนดไว้ว่า “ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์ หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ หรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง”

        

รายการก่อสร้างคือ “เอกสารที่อธิบายความคิดของผู้ออกแบบต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพื่อกำหนด ชนิด ขนาด มาตรฐานการทำงาน และรายละเอียดของงานก่อสร้าง” จึงถือว่าเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างและเป็นเอกสารสำคัญช่วยให้แบบรูปกระจ่างยิ่งขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาทราบได้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในความคาดหมายของเขา ข้อมูลส่วนมากที่ใช้ในการทำงานจะกำหนดไว้ในแบบรูป ซึ่งเขียนขึ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน แต่รายละเอียดเกี่ยวกับฝีมือ และวัสดุอุปกรณ์นั้น ไม่สามารถระบุลงไปในงานเขียนแบบได้ (พนม, 2539)

 

ข้อกำหนด (Specifications) บางครั้งอาจเรียกว่า รายการประกอบแบบ หรือ รายการก่อสร้าง โดยทั่วไปมักคิดถึงรายละเอียดประกอบแบบด้านเทคนิค เช่นกล่าวถึงรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง เป็นต้น (วิสูตร, 2543)

รายการประกอบแบบ คือแบบก่อสร้างที่มิใช่เส้น แต่เป็นข้อความ (วิญญู และวิชัย, 2550)

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) คือเอกสารซึ่งกล่าวถึงความประสงค์ ความต้องการของผู้ออกแบบ เจ้าของงาน หรือเจ้าของโครงการ เพื่อสื่อสารไปยังบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในงานต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานผลิต งานพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด ขอบเขตงาน อธิบายคำจำกัดความ นิยามที่ใช้ในงานนั้น มาตรฐานที่ต้องการให้ใช้ ชนิด ขนาด และรายละเอียดของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการก่อสร้างหรือวิธีการดำเนินงาน รวมถึงคุณภาพของฝีมือ แรงงาน ความละเอียดและถูกต้องในงานนั้น (เจตณรงค์, 2550)

                      สรุปได้ว่าการจัดทำข้อกำหนด คือ กระบวนการระบุพรรณนาเพื่อแสดงรายละเอียดเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะรายละเอียดที่แสดงถึงคุณลักษณะของวัสดุ ขนาด ขั้นตอน วิธีการ และคุณภาพ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติหรือดำเนินการเพื่อให้ได้งาน สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ หรือการติดตั้ง และการบริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการดังที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์และความสำคัญของข้อกำหนดทางเทคนิค

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบก่อสร้าง อาทิเช่น มาตรฐานต่าง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้างหรือปฏิบัติ วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนถึงวิธีการวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน ความสำคัญของข้อกำหนด คือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจนำมาซึ่งอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที