แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 07 มิ.ย. 2012 10.18 น. บทความนี้มีผู้ชม: 7320 ครั้ง

สมรรถนะที่องค์การจำเป็นและเป็นที่นิยมใช้ 59 ด้าน
มาเป็นตัวเป็นตัวประเมินศักยภาพของพนักงาน ผ่านแบบประเมินด้านละ 10 ข้อ รวม 590 ข้อ
การประเมินในรูปแบบ Paper Base


สมรรถนะที่นิยมมากที่สุด 59 ด้าน

สมรรถนะ หรือขีดความสามารถ (Competency)
เป็นเครื่องมือทางการจัดการประเภทหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่องค์กรคาดหวังเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปมีประสิทธิภาพ  (Lucia, A.D.& Lepsinger, R., 1999)  
 
โดยแนวคิดสมรรถนะจะ"ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมมากกว่าบุคลิกลักษณะของบุคคล" เนื่องจากการวัดหรือการประเมินพนักงานด้วยบุคลิกลักษณะให้มีความเที่ยงตรงและการให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานนั้นทำได้ค่อนข้างยาก
(Lucia, A.D & et al, 1999)  
 
 
ประเภทของสมรรถนะ
 
    เมื่อพิจารณาจากความเป็นมาและพัฒนาการของสมรรถนะความสามารถ พบว่า องค์การหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย สมรรถนะความสามารถ 2 ประเภทใหญ่ ๆ (กีรติ ยศยิ่งยง, 2550, หน้า 10) คือ
 
    1. สมรรถนะความสามารถขององค์การ (Organization Competency) คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์การมีความสามารถหลักในการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององค์การอย่างไร และจะทำอะไร เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์การ เป็นต้น
 
    2. สมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ (Human Competency) คือ พฤติกรรม การแสดงออก (Individual Behavior) การใช้องค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการรับรู้บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เพื่อสนับสนุนสมรรถนะความสามารถขององค์การ ให้การดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององค์การประสบความสำเร็จ 
 

 

ประเภทของสมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สรุปได้ 3 ประเภท
(กีรติ ยศยิ่งยง, 2550, หน้า 91) คือ
 
    1. Job / Function / Technical Competency หมายถึง ความสามารถของบุคลากรที่พึงประสงค์สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานให้งานนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ
 
    2. Personal / Individual Competency หมายถึง ความสามารถของบุคลากรที่พึงประสงค์สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้น สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ หรือโดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป
 
    3. Managerial / Professional Competency หมายถึง ความสามารถของบุคลากรที่พึงประสงค์สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในด้านการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้น สามารถบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ
 
 

85203_article_13_image.jpgหากคุณต้องการองค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสูงสด

การวัดสมรรถนะของบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญ                

คุณสามารถแจ้งขอ บริการแบบประเมินได้จาก

แบบฟอร์มดัานล่างนี้   

                           หรือสอบถามเพิ่มเติมที่  web-service@tpa.or.th


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที