นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 15 ม.ค. 2015 08.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 440559 ครั้ง


วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาพื้นฐานของความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มากมายหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น นักวิทยาศาสตร์, วิศวกร, แพทย์, ทหาร ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึง 6 ภาคหลัก ๆ ได้แก่
1. กลศาสตร์คลาสสิก
2. ทฤษฏีสัมพันธภาพ
3. อุณหพลศาสตร์
4. แม่เหล็กไฟฟ้า
5. แสง
6. กลศาสตร์ควอนตัม

ส่วนในตอนท้ายจะกล่าวถึง ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา นั่นก็คือมิลินทปัญหา (ฉบับธรรมทาน) เพื่อให้นอกจากจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ยังมีความรู้ในทางปรัชญา ศาสนา ใช้เป็นแนวคิดของชีวิตได้ด้วย เพือเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ
วัตถุประสงค์ที่ทำมาให้อ่านก็เพื่อความรู้ และที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียม หรือเหนือกว่าประเทศพัฒนาแล้ว


ตอนนี้ยังเขียนไม่เสร็จ มีจำนวนเยอะมาก อีกทั้งยังต้องขัดเกลาให้อ่านได้ง่าย และมีงานที่ต้องรับผิดชอบด้วย จะพยายามเขียนให้อ่านกันเร็ว ๆ นะ แล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
www.thummech.com


8 การแปลงหน่วย / การกำหนด

1.4 การแปลงหน่วย

 

      ในงานบางประเภท บางครั้งมีความจำเป็นที่จะทำการเปลี่ยนหน่วยจากระบบหน่วยวัดค่าหนึ่งไปสู่ระบบหน่วยวัดอีกค่าหนึ่ง หรือการแปลงระบบภายในของมันเอง (ยกตัวอย่างเช่น กิโลเมตร ไปเป็น เมตร) ลองมาดูตัวอย่าง การแปลงความยาวระหว่างหน่วยเอสไอ และหน่วยสหรัฐ หรือหน่วยอังกฤษ ดังนี้

 

หน่วยเอสไอ

หน่วยสหรัฐ หรือหน่วยอังกฤษ

ระยะทาง

1 เมตร (m)  = 10 เดซิเมตร (dm)

                    = 100

เซนติเมตร (cm)

                    = 1000

มิลลิเมตร (mm)

 

1 เดกาเมตร (dam) = 10 เมตร

 

1 เฮกโตเมตร (hm) = 100 เมตร

 

1 กิโลเมตร (km) = 1000 เมตร

 

12 นิ้ว (in) = 1 ฟุต (ft)

 

3 ฟุต = 1 หลา (yd)

 

5280 ฟุต = 1 ไมล์ (mile)

 

1760 หลา = 1 ไมล์

การแปลงหน่วย:

1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตร

 

1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร

 

1 ไมล์ =  1.61 กิโลเมตร

 

1 หลา =  0.914 เมตร

 

1 เมตร =  3.28 ฟุต

พื้นที่

1 ตารางเมตร (m2) = 10 000 ตารางเซนติเมตร (cm2)

                  = 1 000 000 ตารางมิลลิเมตร (mm2)

 

1 ตารางเฮกโตเมตร (hm2) = 10 000 ตารางเมตร (m2)

                          = 1 เฮกตาร์(Hectare (ha))

 

1 ตารางกิโลเมตร (km2) = 10 000 000ตารางเมตร (m2)

 

1 ตารางฟุต (ft2) = 144 ตารางนิ้ว

 

1 ตารางหลา (yd2) = 9 ตารางฟุต

 

1 ตารางไมล์ (sq mile) = 640 เอเคอร์ (Acre)

                     = 1 ตอน (Section)

การแปลงหน่วย:

1 ตารางนิ้ว = 6.45 ตารางเซนติเมตร =  645 ตารางมิลลิเมตร

 

1 ตารางเมตร =  10.8 ตารางฟุต

 

1 เอเคอร์ =  0.405 เฮกตาร์

 

1 ตารางไมล์ =  2.59 ตารางกิโลเมตร

ปริมาตร

1 ลูกบาศก์เมตร (m3) = 1 000 000 ลูกบาศก์เซนติเมตร(cm3)

                = 1 ´ 109 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (mm3)

 

1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) = 1 ลิตร (litre)

 

1 ลิตร = 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

1 มิลลิลิตร (mL) = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

1 ลูกบาศก์เมตร = 1000 ลิตร

 

1 ลูกบาศก์ฟุต (ft3) = 1728 in3

 

1 ลูกบาศก์หลา (yd3) = 27 ลูกบาศก์ฟุต

 

1 แกลลอนสหรัฐ (U.S. gallon)(ของเหลว) = 231 in3

= 4 ควอร์ต (Quarts) (ของเหลว)

 

1 U.S. barrel (bbl) (บาร์เรลสหรัฐฯ) = 42  U.S. gallon

 

1 imperial gallon (อิมพิเรียลแกลลอน) = 1.2 U.S. gallon

การแปลงหน่วย:

1 in3 = 16.4 cm3

 

1 m3= 35.3 ft3

 

1 litre = 61 in3

 

1 U.S. barrel (bbl) = 159 litres

 

1 litre/s = 15.9 U.S. gallon/min

มวล และน้ำหนัก

1 กิโลกรัม (kilogram: kg) = 1000 กรัม (grams: g)

 

1 kg = 1 ตัน (ton)

 

 

2,000 ปอนด์ (lb) = 1 ton (ตัน)

 

1 ตัน = 2,240 lb

การแปลงหน่วย:

1 kg (บนโลก) = น้ำหนัก 2.2 lb

ความหนาแน่น:

ความหนาแน่นมวล = มวล /ปริมาตร

 

r = m/V (kg/m3)

 

ความหนาแน่นน้ำหนัก = น้ำหนัก /ปริมาตร

 

r =  m/V (lb/ft3)

การแปลงหน่วย:

(บนโลก) ความหนาแน่นมวล 1 kg/m3= ความหนาแน่นน้ำหนัก 0.0623 lb/ft3

 

ส่วนการแปลงหน่วยอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ภาคผนวกที่จะกล่าวในโอกาสหน้า

 

      หน่วยก็เช่นเดียวกับมิติ โดยหน่วยจะถือว่าเป็นปริมาณเกี่ยวกับพีชคณิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงกัน และกันได้ ยกตัวอย่าง สมมติว่า เราต้องการแปลงค่า 15 นิ้ว ไปเป็นหน่วยเซนติเมตร เนื่องจาก 1² มีค่าเท่ากับ 2.54 cm เราสามารถหาได้ดังนี้

 

15² = (15²)(2.54cm/1²) = 38.1 cm

 

ข้อสังเกต อัตราส่วนในวงเล็บที่เห็นเป็น 1 เราแสดงให้เห็นถึง การตัดกันของหน่วย โดย 1² = 2.54 cm เพื่อให้หน่วยนิ้วตัดกับหน่วยนิ้วก็จะเหลือเพียงหน่วยเซนติเมตร ตามที่ต้องการ

 

ตัวอย่างที่ 1.3 บนถนนทางหลวง รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 38 m/s จะมีค่าเท่ากับ 75 mi/hr ใช่หรือไม่?

 

วิธีทำ ให้เปลี่ยนหน่วยเมตรไปเป็นหน่วยไมล์

 

(38 m/s) (1mi / 1609 m) = 2.36 ´ 10-2 mi/s

 

เปลี่ยนวินาทีให้เป็นชั่วโมง

 

(2.36 ´ 10-2 mi/s) (60 s/1 min) (60 min/1hr) =

85 mi/hr                   ตอบ

 

ดังนั้นไม่ใช่ 75 mi/hr แต่เป็น 85 mi/hr

 

 

ปัญหาพระยามิลินท์

 

ปัญหาที่ ๗ การกำหนด (มนสิการปัญหา)

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ที่จักไม่กลับมาเกิดอีก เป็นเพราะมีการเข้าใจโดยตลอด (โยนิโสมนสิการ) มิใช่หรือ”

     

พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร เป็นเพราะโยนิโสมนสิการ ด้วย เพราะปัญญาด้วย เพราะกุศลธรรมเหล่าอื่นด้วย”

     

: “โยนิโสมนสิการก็คือปัญญามิใช่หรือ”

     

: “มิใช่อย่างนั้น ขอถวายพระพร โยนิโสมนสิการในที่นี้ได้แก่

ความนึกชอบ ส่วนปัญญาได้แก่ความรู้

 

      ความต่างกันนี้พึงเห็นเช่นสัตว์เดียรัจฉาน มีแพะ, แกะ, โค, กระบือ เป็นต้น ย่อมนึกสิ่งที่ดีที่ชอบได้ แต่หารอบรู้เหตุผลแห่งความดีความชอบนั้นๆ ไม่”

 

                              จบมนสิการปัญหา

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที